Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – giải bài 4.1 -> 4.8 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – giải bài 4.1 -> 4.8 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Câu 4.1 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng:

(A) a = csinα ;

(B) a = ccosα ;

(C) a = ctgα ;

(D) a = ccotgα.

Gợi ý làm bài

(A) a = csinα

 


Câu 4.2 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng:

(A)a = csinβ ;

(B) a = ccosβ ;

(C) a = ctgβ ;

(D) a = ccotgβ

Gợi ý làm bài

(B) a = ccosβ

 


Câu 4.3 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng:

 

(A)a = bsinα ;

(B) a = bcosα ;

(C) a = btgα ;

(D) a = bcotgα.

Gợi ý làm bài

(C) a = btgα

 


Câu 4.4 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Trong tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là a, b; góc đối diện với cạnh a là α ; góc đối diện với cạnh b là β và cạnh huyền là c. Hãy tìm khẳng định đúng:

(A)a = bsinβ ;

(B) a = bcosβ ;

(C) a = btgβ ;

(D) a = bcotgβ.

Gợi ý làm bài

(D) a = bcotgβ


Câu 4.6 trang 117 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Trong hình thang ABCD, tổng của hai đáy AD và BC bằng b, đường chéo AC bằng a, góc ACB bằng α. Hãy tìm diện tích của hình thang đó.

Gợi ý làm bài

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông – giải bài 4.1 -> 4.8 – Sách bài tập Toán 9 tập 1 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap