Bài 4 trang 27 môn Toán 5, Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng đề-ca-mét vuông :…

Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng đề-ca-mét vuông . Bài 4 trang 27 sgk toán 5 – Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 4. Viết các số đo sau dưới dạng số đo bằng dề-ca-mét vuông :

a) 5dam223m2;    b) 16dam91m2            c) 32dam2 5m2.

Bài làm

a) 5dam2 23m2 = 5dam+ ( frac{23}{100}) dam2

     ( =5frac{23}{100}) dam2

b) 16dam91m2 = 16dam+ ( frac{91}{100}) dam2 

    ( =16frac{91}{100}) dam

c) 32dam2 5m2 = 32dam+ ( frac{5}{100}) dam

   ( =32frac{5}{100}) dam

Goc hoc tap