Bài 4 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao, Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức…

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein – Bài 4 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao. Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được những tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?

Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó làm một nonapeptit có công thức là:

Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg

Khi thủy phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được những tripeptit nào có chứa phenylalanin (Phe)?

Giải:

Gly-Phe-Ser, Pro-Phe-Arg, Ser-Pro-Phe, Pro-Gly-Phe, Phe-Ser-Pro.

Goc hoc tap