Bài 6 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao, a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm 50% khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin) Hãy…

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein – Bài 6 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao. a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm 50% khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin)

Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để tạo nên 1kg tơ đó.

b) Xác định phân tử khối gần đúng của protein X chứa 0,16% lưu huỳnh, biết rằng phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử lưu huỳnh.

a) Khối lượng các gốc glyxyl (từ glyxin) chiếm (50%) khối lượng của một loại tơ tằm (fibroin)

Hãy tính khối lượng glyxin mà các con tằm cần để tạo nên (1) kg tơ đó.

b) Xác định phân tử khối gần đúng của protein X chứa (0,16%) lưu huỳnh, biết rằng phân tử X chỉ chứa 1 nguyên tử lưu huỳnh.

Giải:

a) Khối lượng gốc glyxin trong (1) kg tơ là: (0,5) kg = ( 500) (g)

Số gốc glyxin là: ({{500} over {57}})

Khối lượng glyxin để tạo ra 1 kg tơ: ({{500} over {57}}.75 = 657,89(g).)

b) Phân tử khối gần đúng của protein ({M_X} = {{32.100} over {0,16}} = 20000.)

Goc hoc tap