Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7


Câu 31 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tính số đo x của góc AOB ở hình dưới, cho biết a // b.

Giải

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Qua O kẻ đường thẳng c // a

Vì a // b nên c // b

(widehat A = widehat {{O_1}}) (hai góc so le trong)

Mà (widehat A = 35^circ ) nên (widehat {{O_1}} = 35^circ )

Vì (widehat {{O_2}}) và (widehat B) là hai góc trong cùng phía của hai đường thẳng song song nên (widehat {{O_2}} + widehat B = 180^circ )

(eqalign{
& Rightarrow widehat {{O_2}} = 180^circ – widehat B cr
& Rightarrow widehat {{O_2}} = 180^circ – 140^circ = 40^circ cr
& x = widehat {AOB} = widehat {{O_1}} + widehat {{O_2}} = 35^circ + 40^circ = 75^circ cr})

 


Câu 32 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Dùng êke vẽ hai đường thẳng a, b cùng vuông góc với đường thẳng c.

b) Tại sao a // b?

c) Vẽ đường thẳng d cắt a, b lần lượt tại C, D. Đánh số các góc đỉnh C, đỉnh D rồi viết tên các cặp góc bằng nhau.

Giải

a) Hình vẽ:

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

b) c cắt a và b, trong các góc tạo thành có cặp góc đồng vị bằng nhau và bằng 90° nên  a // b.

 


Câu 33 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ a // b và (c bot a)

b) Quan sát xem c có vuông góc với b hay không.

c) Lí luận tại sao nếu a // b và (c bot a) thì (c bot b)

Giải

a) Hình vẽ:

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

b) Dùng êke ta thấy b vuông góc với c

c) Vì a // b nên c cắt a tại A thì c cắt b tại B

Ta có: (a bot c Rightarrow widehat {{A_1}} = 90^circ ); (widehat {{A_1}}) và (widehat {{B_2}}) là cặp góc đồng vị.

Suy ra: (widehat {{B_2}} = widehat {{A_1}} = 90^circ )

Vậy: (b bot c).

 


Câu 34 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho b // a và c // a.

b) Kiểm tra xem b và c có song song với nhau không.

c) Lý luận tại sao nếu b //a và c // a thì b // c?

Giải

a) Hình vẽ:

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

b) b // c

c) Giả sử b và c không song song nên b cắt c tại điểm O nào đó.

Ta có (O notin a) vì O ∈ b và  b  // a

Vậy qua điểm O kẻ được 2 đường thẳng b và c cùng song song với đường thẳng a, điều đó trái với tiên đề Ơ clít.

Vậy b // c.


Câu 35 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ ba đường thẳng a, b, c sao cho a // b // c.

b) Vẽ đường thẳng d sao cho ({rm{d}} bot b).

c) Tại sao ({rm{d}} bot a) và ({rm{d}} bot c).

Giải

a), b) hình vẽ:

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

c) Vì a // b và ({rm{d}} bot b) nên ({rm{d}} bot a).

Vì c // b và ({rm{d}} bot b) nên ({rm{d}} bot c).

 


Câu 36 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Làm thế nào để kiểm tra được hai đường thẳng có song song với nhau hay không? Hãy nói các cách kiểm tra mà em biết.

Giải

Muốn kiểm tra hai đường thẳng a và b cho trước có song song với nhau hay không ta vẽ đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b rồi đo 1 cặp góc so le trong xem chúng có bằng nhau không. Nếu có cặp góc so le trong bằng nhau thì a // b.

Có thể thay cặp góc so le trong bằng cặp góc đồng vị hoặc cặp góc trong cùng phía.

Cũng có thể dùng êke kẻ đường thẳng vuông góc với a rồi kiểm tra xem đường thẳng đó có vuông góc với b không.

 

Câu 37 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Hãy phát biểu các tính chất có liên quan đến tính chất vuông góc và tính chất song song của hai đường thẳng. Vẽ hình minh họa và ghi các tính chất đó bằng ký hiệu.

Giải

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau (hình a)

(a bot c;b bot c Rightarrow a//b)

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia (hình b)

(a//b;c bot a Rightarrow c bot b)

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thnửg thứ ba thì chúng song song với nhau (hình c)

a // c; b // c ( Rightarrow ) a // b

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7


Câu 38 trang 110 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Dùng êke vẽ đường thẳng d’ đi qua A vuông góc với đường thẳng d ở hình bên (Lẽ dĩ nhiên là chỉ vẽ được đường thẳng d’ trên mặt giấy trong phạm vi của khung)

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

Giải

Lấy điểm B ∈ d tùy ý, dùng êke vẽ đường thẳng c vuông góc với d tại B.

Vẽ đường thẳng d’ đi qua A và d’ // c.

Ta có: ({rm{d}}’ bot d).

Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7

The post Bài 6 từ vuông góc đến song song – Chương 1 Hình học SBT Toán 7 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap