Bài 7 Độ dài đường thẳng – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Bài 7 Độ dài đường thẳng – Chương 1 Hình học SBT Toán 6


Bài 38 trang 131 SBT Toán 6 tập 1

Xem hình 10.

a) Đo rồi sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi hình ABCDE (tức là tính AB+BC+CD+DE+EA)

Bài 7 Độ dài đường thẳng – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Giải: a) Dùng thước chia khoảng đo độ dài các đoạn thẳng rồi sắp xếp các độ dài theo thứ tự giảm dần.

Ta có:   AB  =  30mm                     BC = 14mm

              CD = 15mm                      DE= 32mm

              EA = 17mm

Sắp xếp: DE, AB, EA, CD, BC

b) Chu vi hình ABCDE:

AB+BC + CD + DE + EA

= 30  + 14 + 15 + 32 + 17 = 108 (mm)


Bài 40 trang 131 Toán 6 tập 1

Tính khoảng cách (theo đường chim bay) giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo bản đồ việt Nam.

HD giải: Sử dụng một bản đồ Việt Nam bất kì. Chọn Hà Nội là điểm M, thành phố Hồ Chí Minh là điểm N. Dùng thước chia khoảng đo độ dài từ M đến N. Sử dụng tỉ lệ của bản đồ để suy ra khoảng cách từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh theo đường chim bay.


Câu 7.1 trang 132

Chọn từ hoặc cụm từ: (1) trùng nhau; (2) 0; (3) độ dài đoạn thẳng; (4) khoảng cách giữa hai điểm; (5) cách, điền vào chỗ trống thích hợp trong mỗi câu sau đây để diễn đạt đúng về độ dài đoạn thẳng.

a) AB = 2 (cm) còn nói là … A và B bằng 2 (cm) hoặc nói là … AB bằng 2 (cm) hoặc A … B một khoản bằng 2 (cm).

b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là … A và B bằng … hoặc A … B một khoảng bằng … hoặc … AB bằng …

c) AB = 0 còn nói là … A và B bằng … hoặc hai điểm A và B … hoặc … AB bằng … hoặc A … B một khoảng bằng …

Trả lời: a) AB = 2 (cm) còn nói là ..(4).. A và B bằng 2 (cm) hoặc nói là ..(3).. AB bằng 2 (cm) hoặc A ..(5).. B một khoản bằng 2 (cm).

b) Hai điểm A và B trùng nhau còn nói là ..(4).. A và B bằng ..(2).. hoặc A ..(5).. B một khoảng bằng ..(2).. hoặc ..(3).. AB bằng ..(2)..

c) AB = 0 còn nói là ..(4).. A và B bằng ..(2).. hoặc hai điểm A và B ..(1).. hoặc ..(3).. AB bằng ..(2).. hoặc A ..(5).. B một khoảng bằng ..(2)..


Câu 7.2 trang 132 Toán 6

Biết AB = 5 (cm) và CD = 3 (cm), EF = 4 (cm) và GH = 3 (cm).

Chọn từ, cụm từ hoặc kí hiệu: lớn hơn; nhỏ hơn; bằng nhau; có cùng độ dài; <; =; >, điền vào chỗ trống (…) dưới đây để diễn tả đúng về việc so sánh độ dài đoạn thẳng.

a) AB … CD hay CD … AB hoặc AB … CD hoặc CD … AB.

b) CD và GH … hoặc CD và GH … hoặc CD … GH.

c) AB … EF hay EF … AB hoặc AB … EF hoặc EF … AB.

Đáp án: a) AB lớn hơn CD hay CD nhỏ hơn AB hoặc AB > CD hoặc CD < AB.

b) CD và GH bằng nhau hoặc CD và GH có cùng độ dài hoặc CD = GH.

c) AB lớn hơn EF hay EF nhỏ hơn AB hoặc AB > EF hoặc EF < AB.


Bài 41 trang 132 sbt Toán 6 tập 1

So sánh các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 12 rồi đánh cùng dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Bài 7 Độ dài đường thẳng – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Giải: Dùng thước chia  khoảng để đo độ dài các đoạn thẳng. Ta có:

AB = 37 mm                  CD = 37 mm

AC = 20 mm                  BD = 20 mm

Suy ra AB = CD; AC = BD

Bài 7 Độ dài đường thẳng – Chương 1 Hình học SBT Toán 6


Bài 42 SBT toán 6 trang 132

Viết tên hai đoạn thẳng bằng nhau trong hình 13 và độ dài của chúng.

Bài 7 Độ dài đường thẳng – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Hướng dẫn: Hai đoạn thẳng bằng nhau và độ dài của chúng: AC = BD = 22mm


Bài 43 trang 132

Đo kích thước quyển sách “ Toán 6, tập 1’’ và ghi kết quả:

Chiều dài: ……….mm

Chiều rộng:…………mm

Kích thước:  ……×…….

Lời giải: Chiều dài: 240 mm

Chiều rộng: 170 mm

Kích thước: 170mm x 240mm


Câu 7.3 trang 133

Quan sát hình bs 5.

Bài 7 Độ dài đường thẳng – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Đo và cho biết độ dài của các đoạn thẳng sau:

AB = …

BC = …

CD = …

DA = …

OA = …

OB = …

OC = …

OD = …

AC = …

BD = …

b) Chọn một trong các kí hiệu ”<” hoặc ”=” hoặc ”>” điền vào chỗ trống (…) dưới đây để thể hiện đúng sự so sánh về độ dài của các đoạn thẳng.

AB … AD

AB … CD

AB … AC

AB … AO

AC … BD

AC … AO

OA … OB

Trả lời: a) AB = 35mm

BC = 35mm

CD = 35mm

DA = 35mm

OA = 25mm

OB = 25mm

OC = 25mm

OD = 25mm

AC = 50mm

BD = 50mm

b) AB = AD

AB = CD

AB < AC

AB > AO

AC = BD

AC > AO

OA = OB

 

The post Bài 7 Độ dài đường thẳng – Chương 1 Hình học SBT Toán 6 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap