Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6


Bài 44 trang 133 SBT Toán 6 tập 1

Vẽ tùy ý ba điểm A, B, C thẳng hàng. Làm thế nào để chỉ đo hai lần mà biết được độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA.

Giải:

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Đo đoạn AB và AC rồi tính đoạn BC.

Đo đoạn AB và BC rồi tính đoạn BB.

Đo đoạn AC và BC rồi tính đoạn AB.


Bài 45 trang 133 SBT Toán 6 tập 1

Cho M thuộc đoạn thẳng PQ. Biết PM = 2cm, MQ = 3cm. Tính PQ?

Giải

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Vì M nằm giữa P và Q nên PQ = PM + MQ = 2 + 3 = 5 (cm)


Bài 46 trang 133

Cho đoạn thẳng AB có độ dài 11cm. Điểm M nằm giữa A và B.Biết rằng
MB – MÀ = 5cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MA, MB.

Giải:

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Vì M nằm giữa A và B nên AB  = MA + MB

Suy ra:     MA + MB = 11 (cm)

Mà:           MB – MA = 5 (cm)

Nên:         MB = (11+5): 2 = 16: 2 = 8 (cm)

Suy ra:     MA = AB – MB = 11 – 8 = 3(cm)


Câu 8.1 trang 134 SBT Toán 6

Biết ba điểm A, B, C thẳng hàng và điểm C nằm giữa hai điểm A, B. Độ dài của các đoạn thẳng AB, BC và AC được cho như bảng dưới đây. Điền vào ô trống trong bảng sau để được kết quả đúng.

AB

BC

AC

10

3

12

5

7

8

HD giải:

AB

BC

AC

10

3

7

12

7

5

15

7

8


Bài 47 trang 134 toán 6

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

a) AC + CB = AB

b) AB + BC = AC

c) BA + AC = BC

Giải: a) AC + CB = AB, ta có điểm C nằm giữa hai điểm A và B

b) AB + BC = AC, ta có điểm B nằm giữa hai điểm A và C

c) BA + AC = BC, ta có điểm A nằm giữa hai điểm B và C


Bài 48 trang 134 SBT toán 6

Cho ba điểm A, B, M. Biết rằng AM = 3,7 cm, MB = 2,3cm, AB = 5cm

Chứng tỏ rằng:

a) Trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Ba điểm A, B, M không thẳng hàng.

Bài giải: a) *Ta có: AM + MB = 3,7 + 2,3 = 6 (cm)

 Vì AM + MB = AB nên M không nằm giữa hai điểm A và B

*Ta có:  AM + AB = 3,7 + 5 = 8,3 (cm)

Vì  AM+AB = MB nên A không nằm giữa hai điểm M và B

*Ta có: AB + MB = 5 + 2,3 = 7,3 (cm)

 Vì AB + MB = AM nên B không nằm giữa hai điểm A và M

b) Vì trong ba điểm A, B, M không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nên ba điểm A, B, M không thẳng hàng.


Bài 49 sbt toán 6 trang 134

Trong mỗi trường hợp sau, hãy vẽ hình và cho biết ba điểm A, B, M có thẳng hàng không?

a) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 6cm

b) AM = 3,1cm, MB = 2,9cm, AB = 5cm

Lời giải: a) Ta có: AM + MB = 3,1 + 2,9 = 6 (cm)

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Vì AM + MB = AB = 6 (cm) nên ba điểm A, B, M thẳng hàng.

b) Ta có: AM + MB = 3,1 + 2,9 = 6 (cm)

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Vì AM + MB > AB  (cm) nên ba điểm A, B, M  không thẳng hàng.


Bài 50 trang 134 toán 6

Nhìn hình 14 a, b, c không đo, đoán xem hình nào có chu vi lớn nhất? Hai hình nào có chu vi bằng nhau?

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Hướng dẫn: Hình b có chu vi lớn nhất.

Hình a và hình c có chu vi bằng nhau.


Bài 51 trang 134

Nhìn hình 15, so sánh các độ dài AM+MB, AN + NB và AC bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Giải: Ta có:    AM + MB > AC

               AN + NB = AC

               AM + MB > AN + NB

Kiểm tra lại:

AM = 24mm

AN = 35mm

MB = 31mm

NB = 16mm

AC = 51mm

AM + MB = 55mm

AN + NB = 51mm

Suy ra   AM + MB > AC

               AN + NB = AC

               AM + MB > AN + NB


Câu 8.2 trang 135 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Cho tia Ot. Trên tia Ot lấy điểm M sao cho OM = 5 cm. Trên tia đối của tia Ot lấy điểm N sao cho On = 7cm. Cho biết độ dài của đoạn thẳng MN.

Giải

Do điểm M thuộc tia Ot còn điểm N thuộc tia đối của tia Ot nên ba điểm M, N và O thẳng hàng, hơn nữa điểm O nằm giữa hai điểm M, N. Suy ra MN = MO + ON = 5 + 7 = 12 (cm).

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6


Câu 8.3 trang 135

Trên đường thẳng d lấy bốn điểm A, B, M, N sao cho điểm M nằm giữa hai điểm A, N và điểm N nằm giữa hai điểm B, M. Biết rằng AB = 10cm, NB = 2cm và AM = BN. Tính độ dài của đoạn thẳng MN.

Giải: Theo giả thiết ta vẽ được hình:

Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6

Khi đó AN = AM + MN và AB = AN + NB.

Suy ra AB = (AM + MN) + NB

Do AM = NB = 2 cm nên 10 = 2 + MN + 2.

Từ đó tính được MN = 10 – 4 = 6 (cm)

 

 

The post Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? – Chương 1 Hình học SBT Toán 6 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap