Bài 8 trang 229 Hóa học 11 Nâng cao, Biết rằng ở ……

Bài 54: Ancol: Tính chất hóa học và ứng dụng – Bài 8 trang 229 Hóa học 11 Nâng cao. Biết rằng ở …

Biết rằng ở 20 (^oC), khối lượng riêng của etanol bằng 0,789 g/ml, của nước coi như bằng 1,0 g/ml, của dung dịch etanol 90 % trong nước bằng 0,818 g/ml. Hỏi khi pha dung dịch etanol 90% thì thể tích dung dịch thu được bằng, lớn hay nhỏ hơn tổng thể tích của etanol và của nước đã dùng.

Giải

Xét 100ml dung dịch etanol 90%

(m_{text{dung dịch}}=D.V= 0,818.100=81,8,(g))

(m_{C_2H_5OH}=73,62,(g)Rightarrow m_{H_2O}=8,18,(g))

Tổng thể tích và nước ban đầu là:

(V = {{73,62} over {0,789}} + {{8,18} over 1} = 101,49,,(ml) > 100(ml))

Như vậy khi pha trộn thể tích giảm.

Goc hoc tap