Bài tập 4.4 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11: A là một hợp chất hữu cơ chỉ chứa nguyên tố. Khi oxi hóa hoàn toàn…

A là một hợp chất hữu cơ chỉ chứa nguyên tố. Khi oxi hóa hoàn toàn 2.50g chất A
. Bài tập 4.4 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11 – Bài 20: Mở Đầu Về Hóa Học Hữu Cơ

4.4. A là một chất hữu cơ chỉ chứa hai nguyên tố. Khi oxi hoá hoàn toàn 2,50 g chất A người ta thấy tạo thành 3,60 g H20. Xác định thành phần định tính và thành phần định lượng của chất A.

Hướng dẫn trả lời:

A là hợp chất hữu cơ nên phải chứa cacbon. Oxi hóa A ta được  vậy A phải chứa hidro. Theo đầu bài A chỉ chứa hai nguyên tố. Vậy A là hợp chất của cacbon và hidro ( A là một hidrocacbon ).

Khối lượng H trong 3.6g : (frac{{2.3,6}}{{18}})= 0.4 (g).

Phần trăm khối lượng của hiđro trong A :(frac{{0,4}}{{2,5}}).100% = 16,0%

Phần trăm khối lượng của cacbon trong A : 100,0% – 16,0% = 84,0%

Goc hoc tap