Bài tập 4.5 Trang 27 sách bài tập Hóa Học 11: khi oxi hóa hoàn toàn 5g một hợp chất hữu cơ…

khi oxi hóa hoàn toàn 5g một hợp chất hữu cơ. Bài tập 4.5 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11 – Bài 20: Mở Đầu Về Hóa Học Hữu Cơ

4.5. Khi oxi hoá hoàn toàn 5,00 gam một hợp chất hữu cơ, người ta thu được 8,40 lít C02 (đktc) và 4,50 g H20.

Xác định phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ đó.

Hướng Dẫn Trả Lời:

Nguyên tố C chiếm 90% và nguyên tố H chiếm 10% về khối lượng.

Goc hoc tap