Bài tập 4.7 Trang 27 sách bài tập Hóa Học 11: Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g…

Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H20 ; 6,72 lít C02 và 0,56 lít N2. Bài tập 4.7 Trang 27 sách bài tập (SBT) Hóa Học 11 – Bài 20: Mở Đầu Về Hóa Học Hữu Cơ

4.7. Oxi hoá hoàn toàn 6,15 g chất hữu cơ X, người ta thu được 2,25 g H20 ; 6,72 lít C02 và 0,56 lít N2 (các thể tích đo ở đktc). Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong chất X. 

Hướng dẫn trả lời:

Chất X chắc chắn có C, H, N ; có thể có O.

Khối lượng C : (frac{{12,0.6,72}}{{22,4}}) = 3,60(g);

Khối lượng H : (frac{{2,0.2,25}}{{18,0}}) = 0,25 (g);

Khối lượng N : (frac{{28,0.0,56}}{{22,4}}) = 0,700 (g);

Khối lượng O : 6,15 – 3,60 – 0,25 – 0,700 = 1,60 (g).

% về khối lượng của C : (frac{{3,6}}{{6,15}}). 100% = 58,5%.

% về khối lượng của H : (frac{{0,25}}{{6,15}}). 100% = 4,1%.

% về khối lượng của N : (frac{{0.7}}{{6.15}}). 100% = 11,4%.

% về khối lượng của O : (frac{{1,6}}{{6,15}}). 100% = 26,0%.

Goc hoc tap