Bài tập trắc nghiệm trang 13- trắc nghiệm trang 12 chương I Khái quát về cơ thể người – SBT Sinh học lớp 8

Giải bài tập trắc nghiệm trang 13 Sách bài tập Sinh học 8, chương i: khát quát về cơ thể người. Hướng dẫn Giải bài tập trắc nghiệm trang 12 chương I Khái quát về cơ thể người Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 30: Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi s vào ô trống …

Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi s vào ô trống :

Bài 30.

Câu

Đúng

Sai

1. Tính cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích. .

 

 

2. Tính cảm ứng là khả năng tiếp nhận kích thích nhưng không có phản ứng trả lời.

 

 

3. Tính dẫn truyền là khả năng lan truyển của xung thần kinh trong sợi thần kinh.

 

 

4. Tế bào động vật có vách tế bào dày có tác dụng bảo vệế

 

 

The post Bài tập trắc nghiệm trang 13- trắc nghiệm trang 12 chương I Khái quát về cơ thể người – SBT Sinh học lớp 8 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap