Bài tự kiểm tra trang 117, 118 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8                               B. 800

C. 8000                          D   80 000

2. Đã tô đậm (frac{3}{5})  hình tròn nào

3. Cho phép cộng: (frac{4}{5} + frac{4}{5}) . Cách tính nào đúng?

A. (frac{4}{5} + frac{4}{5} = frac{{4 + 4}}{{5 + 5}})

B. (frac{4}{5} + frac{4}{5} = frac{4}{{5 + 5}})

C.  (frac{4}{5} + frac{4}{5} = frac{{4 + 4}}{5})

D. (frac{4}{5} + frac{4}{5} = frac{{4 times 5 + 4 times 5}}{5})

4. Phân số (frac{5}{6}) bằng phân số nào dưới đây:

A. (frac{{20}}{{18}})                                            B.(frac{{20}}{{24}})

C. (frac{{24}}{{20}})                                            D.(frac{{18}}{{20}})

5. Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

A. 5dm                                 B. 50m

C. 5 mm                               D  . 5 m

Phần 2.

1. Tính

a) (frac{9}{{16}} – frac{3}{8} = )

b) (frac{5}{9} times frac{3}{8} = )

c) (frac{5}{6} + frac{9}{{12}}:frac{{18}}{5} = )

d) (frac{1}{2}:frac{1}{2}:frac{1}{2} = )

2. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng (frac{3}{5}) chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất đó.

Lời giải chi tiết

Phần 1.

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án D A C B D

Phần 2.

1.

a) (frac{9}{{16}} – frac{3}{8} = frac{9}{{16}} – frac{{3 times 2}}{{8 times 2}} = frac{9}{{16}} – frac{6}{{16}} = frac{3}{{16}})

b) (frac{5}{9} times frac{3}{8} = frac{{5 times 3}}{{9 times 8}} = frac{5}{{24}})

c) (frac{5}{6} + frac{9}{{12}}:frac{{18}}{5} = frac{5}{6} + frac{9}{{12}} times frac{5}{{18}} = frac{5}{6} + frac{5}{{24}} = frac{{25}}{{24}})

d) (frac{1}{2}:frac{1}{2}:frac{1}{2} = frac{1}{2} times frac{2}{1} times frac{2}{1} = 2)

2.

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng (frac{3}{5}) chiều dài

Diện tích:….m2

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là:

64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 × 24 = 960 (m2)

Đáp số: 960 (m2)

Goc hoc tap