Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 111, 112 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

1. Số dân của 4 tỉnh (theo số liệu năm 2011) được cho trong bảng sau:

Tỉnh Hà Giang Quảng Bình Nình Thuận Cà Mau
Số dân 746 300 853 000 569 000 1 214 900

Tên các tỉnh có số dân Từ ít đến nhiều (trong bảng trên) là……………..

2. Tính:

a) (frac{4}{7} + frac{5}{{14}} – frac{1}{2} = )

b) (frac{9}{{17}} + frac{9}{{34}} times frac{2}{3} = )

c)(frac{5}{9} times frac{3}{{10}}:frac{7}{{12}} = )

3. Tìm x:

a) (x – frac{5}{6} = frac{2}{3})                b) (x:frac{2}{5} = 10)

4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198.

5. Một lớp học có 33 học sinh, trong đó có số học sinh trai bằng (frac{4}{7}) số học sinh gái. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai?

Lời giải chi tiết

1.

Tên các tỉnh có số dân ừ ít đến nhiều là: Ninh Thuận; Hà Giang ; Quảng Bình ; Cà Mau.

2.

a)

(begin{array}{l}frac{4}{7} + frac{5}{{14}} – frac{1}{2} = frac{{8 + 5}}{{14}} – frac{1}{2}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{{13}}{{14}} – frac{1}{2} = frac{{13 – 7}}{{14}} = frac{6}{{14}} = frac{3}{7}end{array})

b)

(begin{array}{l}frac{9}{{17}} + frac{9}{{34}} times frac{2}{3} = frac{9}{{17}} + frac{{9 times 2}}{{34 times 3}}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{9}{{17}} + frac{3}{{17}} = frac{{9 + 3}}{{17}} = frac{{12}}{{17}}end{array})

c)

(begin{array}{l}frac{5}{9} times frac{3}{{10}}:frac{7}{{12}} = frac{{5 times 3}}{{9 times 10}}:frac{7}{{12}}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{1}{6} times frac{{12}}{7} = frac{{1 times 12}}{{6 times 7}} = frac{2}{7}end{array})

3. 

a)

(begin{array}{l}x – frac{5}{6} = frac{2}{3}\x = frac{2}{3} + frac{5}{6} = frac{{4 + 5}}{6}\x = frac{3}{2}end{array})

b)

(begin{array}{l}x:frac{2}{5} = 10\x{rm{ }} = {rm{ }}10 times frac{2}{5}\x = 4end{array})

4. 

Bài giải

Số trung bình cộng của ba số là : 198 : 3 = 66.

Theo đề bài tìm 3 số tự nhiên liên tiếp mà tổng của chúng bằng 198. Vậy 3 số đó là : 65 ; 66 ; 67

5.

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau ta có:

7 + 4 = 11 (phần)

Số học sinh nam là:

33 : 11 × 4 = 12 (học sinh)

Đáp số : 12 học sinh

Goc hoc tap