Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 vở bài tập Toán 4 tập 1: Bài 2. Ôn tập các sô đến 100 000 (tiếp…

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. 4. Khoanh vò chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:

1. Tính

                        

2. Đặt tính rồi tính:

34365 + 28072                     79423 – 5286

5327× 3                                3328 : 4

3. Điền dấu >; <; =

25 346 … 25 643

8320 … 20 001

75 862 … 27 865

57 000 … 56 999

32 019 … 39 021

95 599 … 100 000

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất trong các số 85 732 ; 85 723 ; 78 523 ; 85 523 ; 38 572 là:

A. 85 732                     B. 85 723                   

C. 78 523                     D. 38 572

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền phải trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 (2500 x 5 = 12500) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

 

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

 

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

 

Bài giải:

1. Tính

2. Đặt tính rồi tính:

3. Điền dấu >; <; =

25 346 < 25 643

8320 < 20 001

75 862 > 27 865

57 000 > 56 999

32 019 < 39 021

95 599 < 100 000

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Chọn A. 85 732 

5. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Loại hàng

Giá tiền

Số lượng mua

Số tiền phải trả

Trứng vịt

2500 đồng 1quả

5quả

 (2500 x 5 = 12500) (đồng)

50 000 đồng 1kg

2kg

 (50000 x 2 = 100000) (đồng)

Rau cải

8000 đồng 1kg

2kg

 (8000 x 2 = 16000) (đồng)

Gạo

9000 đồng 1kg

4kg

 (9000 x 4 = 36000) (đồng)

Goc hoc tap

Bài viết liên quan:

  1. Kéo vật nặng của con lắc đơn lệch khỏi vị trí cân bằng để phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 0,15rad rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và gia tốc tại vị trí bên bằng
  2. Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên của sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,08 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số giữa độ lớn gia tốc của vật tại vị trí cân bằng và độ lớn gia tốc tại vị trí biên là
  3. Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g, một con lắc đơn mà dây treo  (lambda ) đang thực hiện dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 
  4. Một con lắc đơn gồm sợi dây nhẹ, không dãn, chiều dài l và chất điểm có khối lượng m. Cho con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của con lắc được tính bằng công thức
  5. Một con lắc đơn có chu kỳ dao động điều hòa là T. Khi giảm chiều dài con lắc 10 cm thì chu kỳ dao động của con lắc biến thiên 0,1 s. Chu kỳ dao động T ban đầu của con lắc là