Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1: Bài 3. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)…

a)

(eqalign{
& x + 527 = 1892 cr
& x= 1892 – 527 cr
& x= 1365 cr} )

b)

(eqalign{
& x – 631 = 361 cr
& x = 361 + 631 cr
& x = 992 cr} )

 c)

(eqalign{
& x x 5 = 1085 cr
& x = 1085:5 cr
& x = 217 cr} )

 d)

(eqalign{
& x:5 = 187 cr
& x= 187 x 5 cr
& x= 935 cr} )

Goc hoc tap