Câu 1, 2, 3, 4 trang 8 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

1. Viết tiếp vào chỗ chấm :

Viết số ………………………Đọc số : …………………………………………..

2. Viết số thích hợp vào ô trống :

Viết số

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

152 734

 

2

4

3

7

0

3

 

Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi năm

3. Nối theo mẫu:

                                                                                                             

4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Số “tám nghìn tám tăm linh hai” viết là ………………………………………………………………

b) Số “hai trăm nghìn bốn tăm mười bảy” viết là ………………………………………………………..

c) Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là ………………………………………………

d) Số “một trăm nghìn khong trăm mười một” viết là …………………………………………………..

Bài giải:

1. Viết tiếp vào chỗ chấm

Viết số : 312 222

Đọc số : Ba trăm mười hai nghìn hai trăm hai mươi hai.

2. Viết số thích hợp vào ô trống :

Viết số

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

Đọc số

152 734

1

5

2

7

3

4

Một trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi tư

243 703

2

4

3

7

0

3

Hai trăm bốn mươi ba nghìn bay trăm linh ba

832 753

8

3

2

7

5

3

Tám trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi năm

3. Nối

4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Số “tám nghìn tám tăm linh hai” viết là 8802.

b) Số “hai trăm nghìn bốn tăm mười bảy” viết là 200 417.

c) Số “chín trăm linh năm nghìn ba trăm linh tám” viết là 905 308.

d) Số “một trăm nghìn khong trăm mười một” viết là 100 011.

Goc hoc tap