Câu 10 trang 31 SGK Hóa 11 Nâng cao , Tính nồng độ mol của các ion…

Bài 7: Luyện tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – Câu 10 trang 31 SGK Hóa học 11 Nâng cao . Tính nồng độ mol của các ion

Tính nồng độ mol của các ion ({H^ + })  và (O{H^ – })  trong dung dịch (NaN{O_2})  1,0 M, biết rằng hằng số phân li bazơ của (NO_2^ – ) là ({K_b} = 2,{5.10^{ – 11}})

Giải

                            (NaN{O_2} to N{a^ + } + NO_2^ – )

                                1           ( to ) 1       ( to ) 1

                           (NO_2^ –  + {H_2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} HN{O_2} + O{H^ – })

Trước thủy phân:   1

Thủy phân:             x                    ( to )      x      ( to )   x

Cân bằng:             (1 – x)                        x             x

Ta có ({K_b} = {{left[ {HN{O_2}} right]left[ {O{H^ – }} right]} over {left[ {NO_2^ – } right]}} = 2,{5.10^{ – 11}})

(Rightarrow {{xx} over {left( {1 – x} right)}} = 2,{5.10^{ – 11}})

Vì x

(Rightarrow x.x = 2,{5.10^{ – 11}} = {25.10^{ – 12}})

( Rightarrow x = {5.10^{ – 6}})

Ta có (left[ {O{H^ – }} right].left[ {{H^ + }} right] = {10^{ – 14}})

(Rightarrow left[ {{H^ + }} right] = {{{{10}^{ – 14}}} over {{{5.10}^{-6}}}} = {2.10^{ – 9}},,mol/l)  

Goc hoc tap