Câu 11 trang 29 SGK Hóa 11 Nâng cao , Tính nồng độ mol (mol/lít) trong các dung dịch sau:…

Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – Câu 11 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao . Tính nồng độ mol (mol/lít) trong các dung dịch sau:

Tính nồng độ mol ({H^ + }) (mol/lít) trong các dung dịch  sau:

a)  (C{H_3}COONa,,0,1M,,)(({K_b}) của (C{H_3}CO{O^ – }) là (5,{71.10^{ – 10}}))

b) (N{H_4}Cl,,0,10M)  (({K_a})của (NH_4^ + )  là (5,{56.10^{ – 10}}))

Giải

a)

               (C{H_3}CO{O^ – } + {H_2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover   {smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} C{H_3}COOH + O{H^ – })

Trước thủy phân: 0,1                             

Thủy phân:            x                          ( to )   x            ( to )  x

Sau thủy phân:    (0,1 – x)                        x                  x

Ta có ({K_b} = {{left[ {C{H_3}COOH} right]left[ {O{H^ – }} right]} over {left[ {C{H_3}CO{O^ – }} right]}} = 5,{71.10^{ – 10}})

(Rightarrow {{xx} over {left( {0,1 – x} right)}} = 5,{71.10^{ – 10}})

Vì x

(Rightarrow xx = 0,1.5,{71.10^{ – 10}} = 0,{571.10^{ – 10}} )

(Rightarrow x = 0,{76.10^{ – 5}})  

(eqalign{  & left[ {O{H^ – }} right] = 0,{76.10^{ – 5}},,mol/l  cr  &  Rightarrow left[ {O{H^ – }} right].left[ {{H^ + }} right] = {10^{ – 14}}cr& Rightarrow left[ {{H^ + }} right] = {{{{10}^{ – 14}}} over {{{0.76.10}^{ – 5}}}} = 1,{3.10^{ – 9}},,mol/l cr} )                                                                                 

                              (NH_4^ +  + {H_2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover {smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} N{H_3} + {H_3}{O^ + })

Trước thủy phân:    0,1

Thủy phân:               x                      ( to )   x     ( to )  x     

Sau thủy phân:      (0,1 – x)                     x            x

Ta có ({K_a} = {{left[ {N{H_3}} right]left[ {{H_3}{O^ + }} right]} over {left[ {N{H_4}^ + } right]}} = 5,{56.10^{ – 10}})

(Rightarrow {{xx} over {left( {0,1 – x} right)}} = 5,{56.10^{ – 10}})

Vì x

(Rightarrow xx = 0,1.5,{56.10^{ – 10}} = 0,{556.10^{ – 10}})

(Rightarrow x = 0,{75.10^{ – 5}})

    (left[ {{H_3}{O^ + }} right] = 0,{75.10^{ – 5,,}},,mol/l)  

Goc hoc tap