Câu 9 trang 29 SGK Hóa 11 Nâng cao , Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?…

Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li – Câu 9 trang 29 SGK Hóa học 11 Nâng cao . Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?

Dung dịch chất nào dưới đây có môi trường kiềm ?

A. (AgN{O_3}) .                            B. (NaCl{O_3}).

C. ({K_2}C{O_3}).                              D. (SnC{l_2}) .

Giải

({K_2}C{O_3}:{K_2}C{O_3} to 2{K^ + } + CO_3^{2 – })                   

                 (C{O_3}^{2 – } + {H_2}O mathbin{lower.3exhbox{$buildreltextstylerightarrowover
{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} HC{O_3}^ – + O{H^ – })

Chọn đáp án C

Goc hoc tap