Chương I: Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Bài 6.

Phát biểu mệnh đề đảo của nguyên lí “ Trong một tam giác cân, hai đường cao ứng với hai cạnh bên bằng nhau”. Mệnh đề đảo đó đúng hay sai?

Giải

Mệnh đề đảo là: “Trong một tam giác, hai đường cao ứng với hai cạnh bên bằng nhau thì tam giác đó cân”. Mệnh đề đảo đúng.

Chương I: Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Ví dụ: giả sử hai đường cao BK = CK

Ta có:

(eqalign{
& {S_{ABC}} = {1 over 2}.BH.AC = {1 over 2}.CK.AB cr
& Rightarrow AC = AB cr} )

Vậy tam giác ABC cân tại A.

————————————————————-

Bài 7. Chứng minh định lý sau bằng phản chứng:

“Nếu a, b là hai số dương thì (a + b ge 2sqrt {ab} )

Giải

Giả sử: (a + b < 2sqrt {ab} ) .

Ta có:

(a + b – 2sqrt {ab}  < 0 Rightarrow {(sqrt a  – sqrt b )^2} < 0) (vô lý)

Vậy (a + b ge 2sqrt {ab} )

—————————————————–

Bài 8.

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện đủ” để phát biểu định lý “Nếu a và b là hai số hữu tỉ thì tổng a + b cũng là số hữu tỉ”.

Giải

“a và b là hai số hữu tỉ là điều kiện đủ để tổng a + b cũng là số hữu tỉ”

————————————————————-

Bài 9.

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu định lý “ Nếu một số tự nhiên chia hết cho 15 thì nó chia hết cho 5”.

Giải

“Một số chia hết cho 5 là điều kiện cần để nó chia hết cho 15.”

——————————————————–

Bài 10.

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần và đủ” để phát biểu định lí “Một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn khi và chỉ khi tổng hai góc đối diện của nó là 1800”.

Giải

Điều kiện cần và đủ để một tứ giác nội tiếp được trong một đường tròn là tổng hai góc đối diện của nó là 1800

——————————————————–

Bài 11. Chứng minh định lý sau bằng phản chứng

“Nếu n là số tự nhiên và n2 chia hết cho 5 thì n chia hết cho 5”.

Giải

Giả sử n không chia hết cho 5, khi đó n = 5k + r ( với r = ± 1; ± 2).

Suy ra n2 = (5k + r)2 = 25k2 + 10kr + r2

Vì r2 = 1; 4 nên n2 không chia hết cho 5, vô lí

Vậy n chia hết cho 5.

———————————————————-

Bài 12. Điền dấu “x” vào ô trống thích hợp trong bảng sau

Câu Không là mệnh đề Mệnh đề đúng Mệnh đề sai
24 -1 chia hết cho 5      
153 là số nguyên tố      
Cấm đá bóng ở đây!      
Bạn có máy tính không?      

Đáp án

Câu

Không là mệnh đề

Mệnh đề đúng

Mệnh đề sai

24 -1 chia hết cho 5

x

153 là số nguyên tố

x

Cấm đá bóng ở đây!

x

Bạn có máy tính không?

x

————————————————————

Bài 13. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

a) Tứ giác ABCD đã cho là một hình chữ nhật,

b) 9801 là số chính phương.

Giải

a) Tứ giác ABCD đã cho không phải là một hình chữ nhật

b) Số 9801 không là số chính phương.

——————————————————–

Bài 14. Cho tứ giác ABCD. Xét hai mệnh đề:

P: “Tứ giác ABCD có tổng hai góc đối là 1800”;

Q: “Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp”.

Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

Giải

Mệnh đề P ⇒ Q là: “Nếu tứ giác ABCD có tổng hai góc đối là 1800 thì nó là tứ giác nội tiếp”.

Mệnh đề này đúng.

—————————————————————–

Bài 15. Xét hai mệnh đề:

P: “4686 chia hết cho 6”

Q: “4686 chia hết cho 4”

Hãy phát biểu mệnh đề P ⇒ Q và cho biết mệnh đề này đúng hay sai.

Giải

Mệnh đề P ⇒ Q là: “Nếu 4686 chia hết cho 6 thì 4686 chia hết cho 4.

Mệnh đề này sai vì P đúng, Q sai.

——————————————————

Bài 16. Cho tam giác ABC.  Xét mệnh đề: “Tam giác ABC là tám giác vuông tại A nếu và chỉ nếu

AB2 + AC2 = BC2”.

Khi viết mệnh đề này dưới dạng P ⇔ Q, hãy nêu mệnh đề P và mệnh đề Q.

Giải

Mệnh đề P: “Tam giác ABC vuông tại A”.

Mệnh đề Q: “AB2 + AC2 = BC2

—————————————————-

Bài 17. Cho mệnh đề chứa biến P(n) “ “n = n2”, với n là số nguyên.

Điều dấu “x” vào ô vuông thích hợp.

Chương I: Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học

Giải

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai

d) Sai

e) Đúng

f) Sai

———————————————————————-

Bài 18. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

a) Mọi học sinh trong lớp em đều thích môn Toán

b) Có một học sinh trong lớp em chưa biết sử dụng máy tính

c) Mọi học sinh trong lớp em đều biết đá bóng

d) Có một học sinh trong lớp em chưa bao giờ được đi tắm biển.

Giải

a) Có ít nhất một học sinh trong lớp em không thích môn Toán

b) Mọi học sinh trong lớp em đều biết sử dụng máy tính

c) Có ít nhất một học sinh trong lớp em không biết đá bóng

d) Mọi học sinh trong lớp em đều đã được đi tắm biển.

———————————————————————-

Bài 19. Xác định xem các mệnh đề sau đây đúng hay sai và nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề đó.

a) (exists x, in ,R,{x^2} = 1)

b) (exists n, in ,N,,n(n + 1)) là một số chính phương

c) ∀x ∈ R, (x – 1)2 ≠ x – 1

d) ∀x ∈ N, n2 + 1 không chia hết cho 4.

Giải

a) Mệnh đề “(exists x, in ,R,{x^2} = 1)” là đúng vì x = 1 thì 1= 1

Mệnh đề phủ định là: “∀x ∈ R, x2 ≠ 1”

b) Mệnh đề “(exists n, in ,N,,n(n + 1))”  là một số chính phương, đúng vì:

Với n = 0; n(n + 1) = 0 là một số chính phương

Mệnh đề phủ định là: “∀x ∈ N, n(n + 1) không là số chính phương.

c)  Mệnh đề “∀x ∈ R, (x – 1)2 ≠ x – 1” là sai vì:

x = 1 : (1 – 1)2 = 1 – 1

Mệnh đề phủ định là “(exists x in R;,{(x – 1)^2} = x – 1) ”

d) Mệnh đề “∀x ∈ N, n2 + 1 không chia hết cho 4” là đúng vì:

Với n = 2k (k ∈ N) thì n2 + 1 lẻ nên không chia hết cho 4.

Với n = 2k + 1 (k ∈ N) thì n2 + 1 = (2k + 1)2 + 1 = 4k2 + 4k + 2 không chia hết cho 4.

Mệnh đề phủ định là: “(exists n in N,,{n^2} + 1)  chia hết cho 4”.

————————————————————-

Bài 20. Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây.

Mệnh đề “(exists x in R;,{x^2} = 2) ”, khẳng định rằng:

A. Bình phương của một số thực bằng 2

B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 2

C. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 2

D. Nếu x là một số thực thì x2 = 2

Giải

Chọn B.

——————————————————-

Bài 21. Kí hiệu X là tập hợp các cầu thủ x trong đội tuyển bóng rổ, P(x) là mệnh đề chứa biến “x cao trên 180cm”.

Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án đã cho sau đây:

Mệnh đề ““∀x ∈ X; P(x)” khẳng định rằng:

A. Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 180cm.

B. Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một số cầu thủ cao trên 180 cm.

C. Bất cứ ai cao trên 180cm đều là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.

D. Có một số người cao trên 180cm là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.

Giải

Chọn A.

The post Chương I: Bài 2: Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học appeared first on Học giải.

Goc hoc tap

Bài viết liên quan:

  1. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình là x1 = 4cos(10t + π/4) cm; x2 = 3cos(10t + 3π/4) cm. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
  2. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha, có biên độ lần lượt là ({A_1}) và ({A_2}) . Biên độ dao động của vật bằng
  3. Chỉ ra câu sai . Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì:
  4. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, nhưng vuông pha nhau, có biên độ tương ứng là  A1 và  A2. Biết dao động tổng hợp có phương trình  (x = 16cos omega t) (cm) và lệch pha so với dao động thứ nhất một góc ({alpha _1}) . Thay đổi biên độ của hai dao động, trong đó biên độ của dao động thứ hai tăng lên  (sqrt {15} )  lần (nhưng vẫn giữ nguyên pha của hai dao động thành phần) khi đó dao động tổng hợp có biên độ không đổi nhưng lệch pha so với dao động thứ nhất một góc  ({alpha _2}) , với  ({alpha _1} + {alpha _2} = frac{pi }{2}) . Giá trị ban đầu của biên độ A2 là 
  5. Hai chất điểm M, N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Trong quá trình dao động, hình chiếu của M và N trên Ox cách xa nhau nhất là  (sqrt 2 )cm. Biên độ dao động tổng hợp của M và N là 2 cm. Gọi AM, AN lần lượt là biên độ của M và N. Giá trị lớn nhất của (AM + AN) gần với giá trị nào nhất sau đây?