Chương IV: Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi( nâng cao)

Câu C1 trang 179 

Tìm hai ví dụ khác về va chạm đàn hồi ngoài các ví dụ đã nêu ở phần đầu bài.

Giải

* Viên bi sắt rơi xuống nền nhà lát gạch hoa.

* Hai xe lăn va chạm nhau trên ray ngang, nhẵn.

———————————————–

Câu C2 trang 180 SGK 

Tìm hai ví dụ khác về va chạm mềm, ngoài các ví dụ đã nêu ở phần đầu bài.

Giải

* Xe đang chuyển động, một người nhảy lên xe chuyển động cùng với xe.

* Đầu tàu đang chạy móc vào một toa tàu đẩy toa tàu đi.

———————————————–

Bài 1 trang 181 SGK 

Đảo ngược bài tập vận dụng trên bằng cách bắn trực diện hòn bi thép vào hòn bi thủy tinh đang đứng yên. Khối lượng hòn bi thép vẫn bằng 3 lần khối lượng hòn bi thủy tinh. Tìm vận tốc của hai hòn bi sau va chạm.

Giải

Vận tốc bi thép:   (overrightarrow {v_1′}  = {{2moverrightarrow {{v_1}} } over {4m}} = {{overrightarrow {{v_1}} } over 2})

( Rightarrow )Bi thép chuyển động theo chiều cũ với vận tốc giảm đi một nửa

Vận tốc thủy tinh: (overrightarrow {v_2′}  = {{2.3m.overrightarrow {{v_1}} } over {4m}} = {3 over 2}overrightarrow {{v_1}} )

( Rightarrow )Bi thủy tinh chuyển động cùng chiều bi thép với tốc độ gấp rưỡi tốc độ đầu của bi thép

———————————————–

Bài 2 trang 181 SGK 

Trên mặt phẳng ngang, một hòn bi khối lượng 15g chuyển động sang phải với vận tốc 22,5cm/s va chạm trực diện đàn hồi với một hòn bi khối lượng 30g đang chuyển động sang trái với vận tốc 18cm/s. Sau va chạm, hòn bi nhẹ hơn chuyển động sang trái ( đối chiếu) với vận tốc 31,5cm/s. Tìm vận tốc của hòn bi nặng sau va chạm. Bỏ qua ma sát. Kiểm tra lại và xác nhận tổng động năng được bảo toàn.

Giải

Áp dụng công thức (38.6):

(overrightarrow {v_2′}  = {{left( {{m_2} – {m_1}} right)overrightarrow {{v_2}}  + 2{m_1}overrightarrow {{v_1}} } over {{m_1} + {m_2}}})

Chọn chiều dương theo chiều (overrightarrow {{v_1}} ) thì

(eqalign{  & overrightarrow {v_2′}  = {{left( {{m_2} – {m_1}} right)( – {v_2}) + 2{m_1}{v_1}} over {{m_1} + {m_2}}}  cr  &  = {{(30 – 15)( – 18) + 2.15.22,5} over {15 + 30}} = 9(cm/s) cr} )

(v_2′ = 0)( Rightarrow )Sau va chạm bi 2 cũng bị bật ngược lại với tốc độ 9cm/s. Tổng động năng trước va chạm:

(eqalign{  & {{rm{W}}_đ} = {{rm{W}}_{{đ_1}}} + {{rm{W}}_{{đ_2}}} = {{{m_1}v_1^2} over 2} + {{{m_2}v_2^2} over 2}  cr  &  = {{0,015.0,{{225}^2}} over 2} + {{0,03.0,{{18}^2}} over 2} approx 8,{7.10^{ – 4}}J cr} )

Tổng động năng sau va chạm:

(eqalign{  & {rm{W}}_đ’ = {rm{W}}_{{đ_1}}’ + {rm{W}}_{{đ_2}}’ = {{{m_1}v_1^{{‘^2}}} over 2} + {{{m_2}v_2^{{‘^2}}} over 2}  cr  &  = {{0,015.0,{{315}^2}} over 2} + {{0,03.0,{{09}^2}} over 2} approx 8,{7.10^{ – 4}}J cr} )

Vậy động năng của hệ đã bảo toàn.

———————————————–

Bài 3 trang 181 SGK 

Bắn một viên đạn khối lượng m=10g với vận tốc v vào một túi cát treo nằm trên có khối lượng M=1kg. Va chạm là mềm, đạn mắc lại trong túi cát và chuyển động cùng với túi cát.

a) Sau va chạm, túi cát được nâng lên độ cao h=0,8m so với vị trí cân bằng ban đầu( Hình 38.3). Hãy tìm vận tốc của đạn (túi cát được gọi là con lắc thử đạn vì nó cho phép xác định vận tốc của đạn ).

b) Bao nhiêu phần trăm động năng ban đầu đã chuyển thành nhiệt lượng và các dạng năng lượng khác ?

Giải

Bỏ qua lực cản không khí.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho quá trình đạn va chạm với bao cát.

(mv = left( {M + m} right)V Rightarrow v = {{M + m} over m}V;;;(1))

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho quá trình đi lên cao của “ bao cát +đạn”

Với mức không thế năng ở vị trí thấp nhất :

({{left( {M + m} right){V^2}} over 2} = (M + m)gh Rightarrow V = sqrt {2gh};;; (2))

Thay (2) và (1) được vận tốc đạn trước khi vào cát là

(eqalign{  & v = {{M + m} over m}sqrt {2gh}  = {{1,01} over {0,01}}sqrt {2.9,8.0,8}  approx 400m/s  cr  & {{left| {Delta {{rm{W}}_đ}} right|} over {{{rm{W}}_đ}}} = {{{{rm{W}}_đ} – {rm{W}}_đ’} over {{{rm{W}}_đ}}} = 1 – {{left( {M + m} right)gh} over {{m over 2}{{left( {{{M + m} over m}} right)}^2}.2gh}}  cr  &  = 1 – {m over {M + m}} = {M over {m + M}} = {1 over {1,01}} approx 0,99  cr  & {{left| {Delta {{rm{W}}_đ}} right|} over {{{rm{W}}_đ}}} = 99%  cr} )

The post Chương IV: Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap

Bài viết liên quan:

  1. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình là x1 = 4cos(10t + π/4) cm; x2 = 3cos(10t + 3π/4) cm. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
  2. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha, có biên độ lần lượt là ({A_1}) và ({A_2}) . Biên độ dao động của vật bằng
  3. Chỉ ra câu sai . Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì:
  4. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, nhưng vuông pha nhau, có biên độ tương ứng là  A1 và  A2. Biết dao động tổng hợp có phương trình  (x = 16cos omega t) (cm) và lệch pha so với dao động thứ nhất một góc ({alpha _1}) . Thay đổi biên độ của hai dao động, trong đó biên độ của dao động thứ hai tăng lên  (sqrt {15} )  lần (nhưng vẫn giữ nguyên pha của hai dao động thành phần) khi đó dao động tổng hợp có biên độ không đổi nhưng lệch pha so với dao động thứ nhất một góc  ({alpha _2}) , với  ({alpha _1} + {alpha _2} = frac{pi }{2}) . Giá trị ban đầu của biên độ A2 là 
  5. Hai chất điểm M, N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Trong quá trình dao động, hình chiếu của M và N trên Ox cách xa nhau nhất là  (sqrt 2 )cm. Biên độ dao động tổng hợp của M và N là 2 cm. Gọi AM, AN lần lượt là biên độ của M và N. Giá trị lớn nhất của (AM + AN) gần với giá trị nào nhất sau đây?