Chương V: Bài 1: Một vài khái niệm mở đầu

Bài 1.

Để điều tra số con trong mỗi gia đình ở huyện A, người ta chọn ra 80 gia đình, thống kê con số của các gia đình đó và thu được mẫu số liệu sau:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Kích thước mẫu là bao nhiêu?

b) hãy tìm các giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên.

Giải

a)

Dấu hiệu là số con trong một gia đình.

Đơn vị điều tra: một gia đình ở huyện A.

Kích thước mẫu: 80

b)

Có 8 đơn vị giá trị khác nhau trong mỗi số liệu trên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

——————————————————

Bài 2.

Điều tra về điện năng tiêu thụ trong một tháng (tính theo KW/h) của 30 gia đình ở một khu phố A, người ta thu được mẫu số liệu sau:

Giải

a) Dấu hiệu là số điện năng tiêu thụ trong một tháng của một gia đình.

Đơn vị điều tra: Một gia đình ở khu phố A

Kích thước mẫu: 30

b) Có 18 giá trị khác nhau trong mẫu số liệu trên là:

40; 42; 45; 50; 53; 57; 59; 65; 70; 75; 84; 85; 90; 100; 133; 141; 150 và 165.

The post Chương V: Bài 1: Một vài khái niệm mở đầu appeared first on Học giải.

Goc hoc tap