Giải Bài 1.72 trang 48 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1


Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác đều OAB có cạnh bằng 2, AB song song với Ox, điểm A có hoành độ và tung độ dương.

Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác đều OAB có cạnh bằng 2, AB song song với Ox, điểm A có hoành độ và tung độ dương.

a) Tìm tọa độ hai đỉnh A và B;

b) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB.

Gợi ý làm bài

(Xem hình 1.79)

a) Gọi H là trung điểm của AB ta có:

(OH = {{OAsqrt 3 } over 2} = sqrt 3 ;HA = {{OA} over 2} = 1)

Vậy ta có (A(1;sqrt 3 )) và (B( – 1;sqrt 3 ))

b) (OG = {2 over 3}OH = {2 over 3}sqrt 3 )

Vậy ta có (Gleft( {0;{{2sqrt 3 } over 3}} right))

Sachbaitap.net

Goc hoc tap