Giải bài 224 trang 34 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1

Lớp 6A có 25 học sinh thích môn Toán, có 25 học sinh thích môn Văn, trong đó có 13 học sinh thích cả hai môn Toán và Văn. Có 9 học sinh không thích cả Toán lẫn Văn.

a) Dùng sơ đồ vòng tròn để minh họa:

– Tập hợp T các học sinh lớp 6A thích Toán

– Tập hợp V các học sinh lớp 6A thích Văn

– Tập hợp K các học sinh lớp 6A không thích cả Toán lẫn Văn

– Tập hợp A các học sinh lớp 6A

b) Trong các tập hợp T, V, K, A có tập hợp nào là tập hợp con của một tập hợp khác?

c) Gọi M là tập hợp các học sinh của lớp 6A thích cả hai môn Toán và Văn. Tìm giao của các tập hợp: T và V, T và M, V và M, K và T, K và V.

d) Tính số học sinh của lớp 6A.

Giải

a) Minh họa bằng hình vẽ

b)  (T subset A)           

     (V subset A)

     (K subset A)

c) (T cap V = M)       

    (T cap M = M)        

    (V cap M = M)      

    (K cap T = emptyset )    

    (K cap V = emptyset )       

d) Số học sinh của lớp 6A là:

(24 + 25 – 13) + 9 = 45(học sinh)

The post Giải bài 224 trang 34 Sách Bài Tập Toán 6 tập 1 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap