Giải bài 5, 1.1, 1.2 trang 5, 6 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài nhân đơn thức với đa thức – SBT Toán 8

Giải bài 5, 1.1, 1.2 trang 5, 6 Sách bài tập Toán 8 tập 1 CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC. Hướng dẫn Giải bài tập trang 5, 6 bài nhân đơn thức với đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 5: Tìm x…

Câu 5 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tìm(x), biết: (2xleft( {x – 5} right) – xleft( {3 + 2x} right) = 26)

Giải: 

(2xleft( {x – 5} right) – xleft( {3 + 2x} right) = 26)

(eqalign{& 2{x^2} – 10x – 3x – 2{x^2} = 26  cr &  – 13x = 26  cr & x =  – 2 cr} )

 

Câu 1.1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Làm tính nhân

(2{x^2}left( {5{x^3} – 4{x^2}y – 7xy + 1} right))

Giải:  

(2{x^2}left( {5{x^3} – 4{x^2}y – 7xy + 1} right)) ( = 10{x^5} – 8{x^4}y – 14{x^3}y + 2{x^2})

Câu 1.2 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức

(2xleft( {3{x^3} – x} right) – 4{x^2}left( {x – {x^2} + 1} right) + left( {x – 3{x^2}} right)x)

Giải:  

(2xleft( {3{x^3} – x} right) – 4{x^2}left( {x – {x^2} + 1} right) + left( {x – 3{x^2}} right)x)

( = 6{x^4} – 2{x^2} – 4{x^3} + 4{x^4} – 4{x^2} + {x^2} – 3{x^3} = 10{x^4} – 7{x^3} – 5{x^2})

 

The post Giải bài 5, 1.1, 1.2 trang 5, 6 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài nhân đơn thức với đa thức – SBT Toán 8 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap