Giải Bài Tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Toán 6

Giải Bài Tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Số học – Toán 6 tập 1.

Các bạn vào xem từng bài học

 1. Giải bài tập bài 1 phần tử của tập hợp
 2. Giải bài tập bài 2 Tập hợp các số tự nhiên
 3. Giải bài tập bài 3 Ghi số tự nhiên
 4. Giải bài tập Bài 4 Số phần tử của một tập hợp và Tập hợp con
 5. Giải bài tập Bài 5 Phép cộng và phép nhân
 6. Giải bài tập bài 6 Phép trừ và phép chia
 7. Giải bài tập Bài 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên và Nhân hai lũy thừa cùng cơ số – số học 6
 8. Giải bài tập Bài 8 Chia hai lũy thừa cùng cơ số – số học 6
 9. Giải bài tập Bài 9 Thứ tự thực hiện các phép tính – số học 6
 10. Giải bài tập Bài 10 Tính chất chia hết của một tổng số học 6
 11. Giải bài tập Bài 11 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 – số học 6
 12. Giải bài tập Bài 12 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 – số học 6
 13. Giải bài tập Bài 13 Ước và bội – số học 6
 14. Giải bài tập Bài 14 Số nguyên tố, hợp số và bảng số nguyên tố – số học 6
 15. Giải bài tập Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – số học 6
 16. Giải bài tập Bài 16: Ước chung và bội chung – số học 6
 17. Giải bài tập Bài 17: Ước chung lớn nhất – số học 6
 18. Giải bài tập Bài 18: Bội chung nhỏ nhất – số học 6
 19. Giải bài tập Ôn tập chương I – số học 6

Đây là link toán bộ chương1 bằng file ảnh (cũ)

Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên (file ảnh)

The post Giải Bài Tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên – Toán 6 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap