Giải bài tập khái niệm số thập phân (tiếp theo) – Toán 5


$5frac{9}{10}$ = $frac{59}{10}$

=> Số thập phân là: 5,9

Đọc là: Năm phẩy chín

$82frac{45}{100}$ = $frac{8245}{100}$

=>Số thập phân là: 82,45

Đọc là: Tám mươi hai phẩy bốn mươi lăm

$810frac{225}{1000}$= $frac{810225}{1000}$

=>Số thập phân là: 810,225

Đọc là: Tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm.Source link

Leave a Comment