Hướng dẫn giải bài Luyện tập thời gian (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 5 trang 143) Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống s (km) 261 78 165 96 v (km/giờ) 60 39 27,5 40 t (giờ) Câu 2: Một con ốc sên bò với vận tốc 12 cm/ phút. Hỏi con ốc […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]



Source link