Giải bài tập Sinh 12 nâng cao

Học và giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao, Gồm có các phần Tóm tắt lý thuyết, giải bài tập sách giáo khoa, trắc nghiệm.

 

Mục lục Giải bài tập Sinh học lớp 12 nâng cao đầy đủ.

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG I. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

CHƯƠNG III. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

PHẦN 7: SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I: CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

The post Giải bài tập Sinh 12 nâng cao appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap