Giải Câu 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao – Chương 4

Giải bài tập Câu 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao

Câu 4.106 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng ?

a. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a

b. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a

c. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a

d. (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a

e. (a > b Rightarrow {a^2} > {b^2})

f. (a > b Rightarrow dfrac{1}{a}

g. (a > b Rightarrow ac > bc)

h. (a > b Rightarrow sqrt { {a}}  > sqrt b )

i. (a + b > 2 Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a > 1}\{b > 1}end{array}} right.)

k. (ab > 1 Rightarrow left{ {begin{array}{*{20}{c}}{a > 1}\{b > 1}end{array}} right.)

Giải:

a. đúng

b. c. d. e. f. g. h. i. k. sai

Chọn phương án trả lời mà em cho là đúng ở các bài sau (từ 4.107 đến 4.114)

Câu 4.107 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao

(x =  – 3) thuộc tập nghiệm của bất phương trình

A. (left( {{ {x}} + 3} right)left( {{ {x}} + 2} right) > 0)

B. ({left( {{ {x}} + 3} right)^2}left( {{ {x}} + 2} right) le 0)

C. (x + sqrt {1 – {x^2}}  ge 0)

D. (dfrac{1}{{1 + { {x}}}} + dfrac{2}{{3 + 2{ {x}}}} > 0)

Giải:

Phương án (B)

Câu 4.108 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bất phương trình (left( {{ {x}} – 1} right)sqrt {xleft( {{ {x}} + 2} right)}  ge 0) tương đương với bất phương trình

A. (left( {{ {x}} – 1} right)sqrt { {x}} sqrt {{ {x}} + 2}  ge 0)

B. (sqrt {{{left( {{ {x}} – 1} right)}^2}xleft( {{ {x}} + 2} right)}  ge 0)

C. (dfrac{{left( {{ {x}} – 1} right)sqrt {{ {x}}left( {{ {x}} + 2} right)} }}{{{{left( {{ {x}} + 3} right)}^2}}} ge 0)

D. (dfrac{{left( {{ {x}} – 1} right)sqrt {{ {x}}left( {{ {x}} + 2} right)} }}{{{{left( {{ {x}} – 2} right)}^2}}} ge 0)

Giải:

Phương án (B)

Câu 4.109 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bất phương trình (mx > 3) vô nghiệm khi

A. (m = 0;)

B. (m > 0;)

C. (m

D. (m ≠ 0.)

Giải:

Phương án (A)

Câu 4.110 trang 120 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bất phương trình (dfrac{{2 – x}}{{2{ {x}} + 1}} ge 0) có tập nghiệm là

A. (left( { – dfrac{1}{2};2} right))

B. (left[ { – dfrac{1}{2};2} right])

C. (left[ { – dfrac{1}{2};2} right))

D. (left( { – dfrac{1}{2};2} right])

Giải:

Phương án (D)

Giaibaitaphay.com

Goc hoc tap