Giải Câu 7 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5

Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: Hãy ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau: a) Xiclopropan là hiđrocacbon không nó vì nó có phản ứng cộng   [  ] b) Propan không làm mất màu dung dịch (KMn{O_4})      […]

The post Giải Câu 7 trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao – Chương 5 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap