Giải Câu 79 trang 114 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2


a) Tìm quỹ tích điểm D

Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi C là một điểm chạy trên nửa đường tròn đó. Trên AC lấy điểm D sao cho AD = CD. Qua A kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn rồi lấy AE = AB (E và C cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB)

a) Tìm quỹ tích điểm D

b) Tính diện tích phần chung của hai nửa hình tròn đường kính AB và AE.

Giải

a) Chứng minh thuận

Nối DE. Xét ∆ABC và ∆AED:

AB = AE (gt)

AD = BC (gt)

(widehat {EAD} = widehat {ABC}) (hệ quả góc giữa tia tiếp tuyến và dây cung)

Suy ra: ∆ABC = ∆EAD (c.g.c) ( Rightarrow widehat {EAD} = widehat {ACB})

Mà (widehat {ACB} = {90^0}) (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

( Rightarrow widehat {EDA} = {90^0})

Điểm C chuyển động trên nửa đường tròn đường kính AB thì điểm D luôn nhìn đoạn AE cố định dưới một góc bằng 900, nên điểm D nằm trên nửa đường tròn đường kính AE nằm trong nửa mặt phẳng bờ AE chứa nửa đường tròn đường kính AB.

Chứng minh đảo:

Trên nửa đường tròn đường kính AE lấy điểm D’ bất kỳ, đường thẳng AD’ cắt nửa đường tròn đường kính AB tại C’. Nối ED’, BC’.

Xét ∆AD’E và ∆BC’A:

(widehat {D’} = widehat {C’} = {90^0}) (các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

AE = AB (gt)

(widehat {EAD} = widehat {ABC’}) (2 góc cùng phụ (widehat {C’AB}))

Suy ra: ∆AD’E = ∆BC’A (cạnh huyền, góc nhọn)

                        ( Rightarrow AD’ = BC’)

Vậy khi điểm C chạy trên nửa đường tròn đường kính AB thì quỹ tích điểm D là nửa đường tròn đường kính AE.

b) Gọi tâm hai nửa đường tròn đường kính AB và AE lần lượt là O và O’, giao điểm thứ hai của hai đường tròn là M

Ta có: OA = OM = O’A = O’M (vì AB = AE)

(widehat A = {90^0})

Vậy tứ giác AOMO’ là hình vuông

Diện tích phần chung của hai nửa hình tròn bằng diện tích hai quạt tròn có cung (overparen{AmM}) trừ đi diện tích hình vuông

Diện tích hình quạt tròn AOM bằng:

({{pi {{left( {{{AB} over 2}} right)}^2}.90} over {360}} = {{pi A{B^2}} over {16}})

Diện tích của hình vuông AOMO’ bằng:

({left( {{{AB} over 2}} right)^2} = {{A{B^2}} over 4})

Diện tích phần chung bằng:

(2.{{pi A{B^2}} over {16}} – {{A{B^2}} over 4} = {{pi A{B^2}} over 8} – {{2A{B^2}} over 8})

                        ( = {{A{B^2}} over 8}left( {pi  – 2} right))  (đơn vị diện tích)

Sachbaitap.com

,

Goc hoc tap