Giải Câu III.9, III.10, III.11, III.12 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2


Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng.

Câu III.9 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2

Cho hình sau. Khi đó, số đo của (widehat {MFE}) bằng bao nhiêu?

(A)    50º;                   (B) 80º;

(C) 130º;                    (D) Không tính được.

Giải

Chọn (A) 50º.

Câu III.10 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2

Tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. Khi đó, (widehat {BOC}) có số đo bằng bao nhiêu?

(A)    60º ;                   (B)120º;

(C) 240º;                    (D) Không tính được.

Giải

Chọn (B)120º.

Câu III.11 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2

Hình vuông XYZT nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R. điểm M bất kì thuộc cung nhỏ XT, (widehat {ZMT}) có số đo bằng bao nhiêu?

(A)    23º30′;             (B) 45º;

(C) 90º;                     (D) Không tính được.

Giải

Chọn (B) 45º.

Câu III.12 trang 116 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 2

Cho hình như hình bên (PQ = PR; QY và RX là các tia phân giác). Khi đó, PYKX là:

(A) hình thang và không phải là hình bình hành.

(B)  hình bình hành và không phải hình thoi.

(C)  hình thoi và không phải hình chữ nhật.

(D) hình chữ nhật.

Giải

Chọn (C) hình thoi và không phải hình chữ nhật.

Sachbaitap.com

,

Goc hoc tap