Giải Đề I trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 3


Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC

Đề 1 (45 phút)

Câu 1 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10. (8 điểm)  

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có ba đỉnh A(1;-1), B(2;-3), C(3;3). 

a) Tìm số đo của góc A của tam giá ABC;

b) Viết phương trình các cạnh AB, AC ;

c) Viết phương trình đường phân giác trong góc A của tam giác ABC.

Gợi ý làm bài

a) (cos A =  – {3 over 5} Rightarrow widehat A approx {126^ circ }{52′}.)

b) (AB:2x + y – 1 = 0,,AC:2x – y – 3 = 0.)

c) Phân giác trong AD có phương trình : y + 1 = 0

Câu 2 trang 165 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (2 điểm)   

Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm I(2;0), cạnh AB: 2x + y + 1 = 0 và A có hoành độ âm.

a) Lập phương trình cạnh AD của hình vuông ;

b) Lập phương trình đường chéo BD của hình vuông.

Gợi ý làm bài

a) (AD bot AB Rightarrow ) phương trình AD có dạng x – 2y + c = 0.

(d(I,AD) = d(I,AB))

( Leftrightarrow {{left| {2 + c} right|} over {sqrt 5 }} = {{left| {4 + 1} right|} over {sqrt 5 }})

( Leftrightarrow left[ matrix{
c = 3 hfill cr
c = – 7,,,(*), hfill cr} right.) 

(*) loại do A có hoành độ âm

Vậy phương trình AD là : x – 2y + 3 = 0.

b) A(-1 ; 1), BD vuông góc với AI tại I,

BD có phương trình là : 3x – y – 6 = 0.

Sachbaitap.net

Goc hoc tap