Giải Đề II trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Chương 1

Trong mặt phẳng tọa

Câu 1 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(4 ;3). Tìm tọa độ của các điểm A, B, C trong các trường hợp sau :

a) A đối xứng với M qua trục Ox ;

b) B đối xứng với M qua trục Oy ;

c) C đối xứng với M qua gốc O.

Gợi ý làm bài

a) A(4;-3);

b) B(-4; 3);

c) C(-4;-3).

Câu 2 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm)

Trong mặt phẳng toạn độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Tọa độ của điểm A chính là tọa độ của vec tơ (overrightarrow {OA} )

b) Điểm M nằm trên trục hoành thì có hoành độ bằng 0 ;

c) Điểm N nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0.

Gợi ý làm bài

a) Đúng;

b) Sai;

c) Đúng.

Câu 3 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (3 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vec tơ (overrightarrow u  = (3; – 4)) và (overrightarrow v  = (2;5))

a) Tìm tọa độ của vec tơ (overrightarrow a  = 2overrightarrow u  + 3overrightarrow v )

b) Tìm tọa độ của vec tơ (overrightarrow b  = overrightarrow u  – overrightarrow v )

c) Tìm m sao cho (overrightarrow a  = (m;10)) và (overrightarrow v ) cùng phương.

Gợi ý làm bài

a) (overrightarrow a  = (12;7))

b) (overrightarrow b  = (1; – 9))

c) (overrightarrow c  = (m;10),overrightarrow v  = (2;5))

(overrightarrow c ) cùng phương với (overrightarrow v ) (Leftrightarrow {m over 2} = {{10} over 5} Leftrightarrow m = 4)

Câu 4 trang 49 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 (1 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A(1;2), B( – 2;4) và C(2;m). Hãy tìm m để ba điểm A, B, C thẳng hàng

Gợi ý làm bài

Ta có (overrightarrow {AB}  = ( – 3;2),overrightarrow {AC}  = (1;m – 2))

A, B, C thẳng hàng ( Leftrightarrow {1 over { – 3}} = {{m – 2} over 2})

(Leftrightarrow  – 3m + 6 = 2)

( Leftrightarrow m = {4 over 3})

Sachbaitap.net

Goc hoc tap