Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 10. AMINO AXIT

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 10. AMINO AXIT


Bài 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 trang 18 SBT Hóa 12

3.11.Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chất

CH3-CH-COOH ?

           |

          NH2

A. Axit 2-aminopropanoic         B. Axit α-aminopropionic.

C. Anilin.                                  D. Alanin.

3.12. Để phân biệt 3 dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH và C2H5NH2, chỉ cần dùng một thuốc thử là

A. dung dịch NaOH.                   B. dung dịch HCl.

C. natri kim loại.                        D. quỳ tím.

3.13. Công thức cấu tạo của glyxin là

A. H2N – CH2 – COOH.                 B. H2N-CH2-COOH

C. CH3-CH-COOH                        D. CH2-CH-CH2

              |                                                    |        |      |

              NH2                                           OH   OH    OH

3.14. 1 mol α-amino axit X tác dụng vừa hết với 1 mol HC1 tạo ra muối Y có hàm lượng clo là 28,287%. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-CH(NH2)COOH.                           B.H2N-CH2-CH2-COOH.

C. H2N-CH2-COOH                                   D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

3.15. Khi trùng ngưng 13,1 g axit ε-aminocaproic với hiệu suất 80%, ngoài amino axit còn dư người ta thu được m gam polime và 1,44 g nước. Giá trị của m là

A. 10,41.                                            B. 9,04.

C.11,02.                                             D. 8,43.

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

C

D

B

A

B


Bài 3.16 trang 19 SBT Hóa học 12

Trong số các chất đã được học, có bốn chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C3H7O2N vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOH, vừa có khả năng tác dụng với dung dịch HCl. Hãy viết công thức cấu tạo và tên của bốn hợp chất đó.

Hướng dẫn trả lời:

Các công thức cấu tạo của hợp chất theo yêu cầu đề bài là:

CH3-CH (NH2) -COOH (axit α-aminopropionic)

CH2(NH2)-CH2-COOH (axit ε-aminopropionic)

CH2(NH2)-COO-CH3    (metyl aminoaxetat)

CH2 = CH-COO-NH(amoni acrylat)


Giải bài 3.18 trang 19 Hóa lớp 12

Chất A là một amino axit mà phân tử không chứa thêm nhóm chức nào khác. Thí nghiệm cho biết 100 ml dung dịch 0,2M của chất A phản ứng vừa hết với 160 ml dung dịch NaOH 0,25M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng này thì được 3,82 g muối khan. Mặt khác, 80 g dung dịch 7,35% của chất A phản ứng vừa hết với 50 ml dung-dịch HC1 0,8M.

a)  Xác định công thức phân tử của A.

b) Viết công thức cấu tạo của A biết rằng A có mạch cacbon không phân nhánh và nhóm amino ở vị trí α.

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

A= 0,2.0,1=0,02 mol   ; nNaOH= 0,16.025= 0,04 mol

(NH2)nCxHy(COOH)m + mNaOH → (NH2)nCxHy(COONa)m + mH2O Theo phương trình : 1 mol A tác dụng với m mol NaOH

Theo đầu bài : 0,02 mol A tác dụng với 0,04 mol NaOH

→(m = {{0,04} over {0,02}} = 2)

Số mol muối = số mol A = 0,02 (mol)

→M muối= ({{3,82} over {0,02}} = 191)

Từ phân tử khối của (NH2)nCxHy(COONa)2 là 191, có thể suy ra phân tử khối của (NH2)nCxHy(COOH)2 = 191 – 2.23 +2.1 = 147

Số mol A trong 80 g dung dich 7,35% là : ({{80.7,35} over {100.147}} = 0,04mol)

Số mol HCl  trong 50 ml dung dịch 0,8M là : 0,05.0,8=0,04 (mol)

Cứ 1 mol A tác dụng với n mol HC1

0,04 mol A tác dụng với 0,04 mol HC1

→n=1

H2NCxHy(COOH)2 =147

=> 12x + y = 147 – 16-2.45 = 41

Vậy x = 3 ; y = 5

Công thức phân tử của A : C5H9O4N.

b) Công thức cấu tạo của A :

HOOC-CH2 -CH2 –CH(NH2)-COOH  axit glutamic.


Bài 3.17 SBT Hóa 12 trang 19

Hợp chất A là một muối có công thức phân tử C2H8N2O3. A tác dụng được với KOH tạo ra một amin và các chất vô cơ. Hãy viết các công thức cấu tạo mà muối A có thể có, viết phương trình hoá học biểu diễn phản ứng giữa A và KOH, có ghi tên các chất hữu cơ.

Lời giải

Chất A có thể là C2H5NH3NO3 hoặc (CH3)2NH2NO3 .

C2H5NH3NO2 + KOH → KNO3 + C2H5NH2 + H2O

etylamoni nitrat                             etylamin

(CH3)2NH3NO+ KOH → KNO3 + (CH3)2NH + H2O

 đimetylamoni nitrat                      đimetylamin

 

 

The post Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 10. AMINO AXIT appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap