Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 11. Peptit và protein

Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 11. Peptit và protein


Bài 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 trang 20 SBT Hóa 12

3.19. Một trong những điểm khác nhau giữa protein với cacbohiđrat và lipit là

A. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn.

B. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.

C. phân tử protein luôn có nhóm chức OH.

D. protein luôn là chất hữu cơ no.

3.20. Tripeptit là hợp chất

A. mà mỗi phân tử có 3 liên kết peptit.

B. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau

C. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

D. có liên kết peptit mà phân tử có 3 gốc amino axit.

3.21.Có bao nhiêu peptit mà phân tử chứa 3 gổc amino axit khác nhau ?

A.3 chất.         B. 5 chất.              C. 6 chất.                   D. 8 chất.

3.22. Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

A.H2N – CH2 – CO – NH – CH2 – CO – NH – CH2 – COOH.

B.H2N – CH2 – CO – NH – CH(CH3)-COOH

C. H2N – CH2 – CO – NH – CH(CH3) – CO – NH – CH2 – COOH.

 D. H2N-CH(CH3)-CO – NH – CH2 – CO – NH- CH(CH3)-COOH

3.19

3.20

3.21

3.22

B

D

C

B


Bài 3.23, 3.24, 3.25 trang 21 SBT Hóa 12

3.23. Từ glyxin (Gly) và alanin (Ala) có thể tạo ra mấy chất đipeptit

A. 1 chất.              B. 2 chất.              C. 3 chất.           D. 4 chất.

3.24. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

A.Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang đỏ

B.Dung dịch các amino axit đều làm đổi màu quỳ tím sang xanh

C. Dung dịch các amino axit đều không làm đổi màu quỳ tím.

D. Dung dịch các amino axit có thể làm đổi màu quỳ tím sang đỏ hoặc sang xanh hoặc không làm đổi màu quỳ tím.

3.25. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A.Peptit có thể thuỷ phân hoàn toàn thành các α-amino axit nhờ xúc tác axit hoặc bazơ.

B.Peptit có thể thuỷ phân không hoàn toàn thành các peptit ngắn hơn nhờ xúc tác axit hoặc bazơ.

C. Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra hợp chất có màu tím hoặc đỏ tím.

D. Enzim có tác dụng xúc tác đặc hiệu đối với peptit : mỗi loại enzim chỉ xúc tác cho sự phân cắt một số liên kết peptit nhất định.

3.23

3.24

3.25

D

D

C


Bài 3.26 trang 21 SBT Hóa lớp 12

Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol methionin (Met), 1 mol phenylalanin (Phe) và 1 moỉ alanin (Ala). Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu là Met và amino axit đuôi là Phe. Thuỷ phân từng phần X thu được các đipeptit Met – Gly, Gly – Ala và Gly – Gly. Hãy cho biết trình tự đầy đủ của peptit X.

Trả lời: Phân tử X có 5 gốc amino axit, gốc đầu là Met và đuôi là Phe :

Met – ? – ? – ? – Phe

Vì có thu được đipeptit Met – Gly nên có thể viết:

Met – Gly – ? – ? – Phe

Ngoài ra, còn thu được các đipeptit Gly – Gly và Gly – Ala nên trình tự đầy đủ của X là :

Met – Gly – Gly – Ala – Phe.


Bài 3.27

Thuỷ phân hoàn toàn pentapeptit X ta thu được các amino axit A, B, c, D và E. Thuỷ phân không hoàn toàn X ta thu được các đipeptit BD, CA, DC, AE và tripeptit DCA. Xác định trình tự các gốc amino axit trong phân tử X.

Bài làm: X là pentapeptit mà khi thuỷ phân tạo ra 5 loại amino axit khác nhau nên mỗi amino axit chí đóng góp 1 gốc vào phân tử X.

Nên xuất phát từ tripeptit: DCA

Vì có đipeptit BD nên gốc B đứng trước gốc D : BDCA. Vì có đipeptit AE nên gốc E đứng sau gốc A ; do đó trình tự các gốc trong phân tử X là : BDCAE.


Bài 3.28

Hãy viết công thức cấu tạo của tripeptit có tên là Alanylglyxylvalin (Ala-Gly- Val).

Hướng dẫn giải

Công thức cấu tạo của tripeptit Ala – Gly – Val là :

H2N-CH(-CH3)-CO-NH-CH2 -CO-NH-CH(-CH(CH3)2)-COOH.


Bài 3.29 trang 21

Viết công thức cấu tạo thu gọn và tên của các amino axit sinh ra khi thuỷ phân hoàn toàn các peptit

a)   H2N-CH2-CO-NH-CH(-CH3)-CO-NH-CH2-COOH

b) H2N-CH2-CO-NH-CH(-CH2-COOH)-CO-NH-CH(-CH2-C6H5)-CO-NH-CH2-COOH

Hướng dẫn trả lời:

a) H2N – CH2 – COOH ;CH3-CH(NH2)-COOH

      Axit aminoaxetic   ;   axit 2-aminopropanoic

b) H2N – CH2– COOH ; HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

    Axit aminoaxetic  ;     axit 2-aminobutanđioic

C6H5-CH2 -CH(NH2)- COOH

axit 2-amino- 3-phenylpropanoic


Bài 3.30 SBT Hóa 12

Có hai loại len có bề ngoài giống nhau, một loại là len lông cừu và một loại len sản xuất từ tơ nhân tạo (có bản chất là xenluỉozơ). Làm thế nào để phân biệt hai loại len đó một cách đơn giản.

Lời giải: Len lông cừu có bản chất protein ; khi đốt cháy, loại len đó bị phân huỷ tạo ra mùi khét. Sợi xenlulozơ khi cháy không tạo ra mùi khét. Vì vậy đối cháy hai loại sợi len đó, có thể phân biệt được chúng.


Bài 3.31 SBT Hóa 12 trang 22

Khi thuỷ phân hoàn toàn 500 mg một protein, chỉ thu được các amino axit với khối lượng như sau :

CH3 – CH(NH2) – COOH                              178 mg

HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH     44 mg

HS – CH2 – CH(NH2) – COOH                     48 mg

HO – CH2 – CH(NH2) – COOH                     105 mg

HOOC – CH2 – CH(NH2) – COOH               131 mg

(CH3)2CH – CH(NH2) – COOH                    47 mg

H2N – [CH2]4 – CH(NH2) – COOH                44 mg

Tính tỉ lệ (về số mol) giữa các amino axit trong loại protein đó. Nếu phân tử khối của protein này là 50000 thì số mắt xích của mỗi amino axit trong một phân tử protein là bao nhiêu ?

Bài làm: Số mol mỗi amino axit thu được từ 500 mg protein :

Số mol CH3 – CH(NH2) – COOH là : ({{0,178} over {89}} = 0,002mol)

HOOC – CH2 – CH2 – CH(NH2) – COOH : ({{0,044} over {147}} approx 0,0003mol)

HS – CH2 – CH(NH2) – COOH :({{0,048} over {121}} approx 0,0004mol)

HO – CH2– CH(NH2) – COOH : ({{0,105} over {105}} = 0,001mol)

HOOC – CH2 – CH(NH2) – COOH : ({{0,131} over {133}} approx 0,001mol)

(CH3)2CH – CH(NH2) – COOH :({{0,047} over {117}} approx 0,0004mol)

H2N – [CH2]4 – CH(NH2) – COOH :({{0,044} over {146}} approx 0,0003mol)

Tỉ lệ số mol giữa các amino axit nói trên quy về số nguyên đơn giản nhất là :   20:3:4: 10: 10:4:3

Nếu phân tử khối của protein này là 50 000 (khối lượng mol là 50 000 g tức là gấp 100 000 lần so với 0,5 g) thì số mol mắt xích trong 1 mol phân tử (cùng là số mắt xích trong một phân tử) sẽ lần lượt là : 200; 30; 40; 100;100; 40; 30.

 

 

The post Giải sách bài tập Hóa 12 – Bài 11. Peptit và protein appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap