Giải sách bài tập Sinh 10

Bài tập sách bài tập (SBT) sinh học 10 cơ bản, chi tiết nhất.

Mục lục

Phần một. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

 1. Bài 1, 2, 3, 4 trang 5, 7, 8 SBT Sinh 10: Bài tập phần một giới thiệu chung về thế giới sống SBT (SBT) Sinh 10
 2. Bài 9, 10, 11, 12 trang 14, 15, 16 SBT Sinh 10 Bài tập trang 14, 15, 16 bài phần một giới thiệu chung về thế giới sống
 3. Bài 1, 2, 3, 4 trang 115 SBT Sinh học 10: Bài phần một giới thiệu chung về thế giới sống
 4. Bài 5, 6, 7, 8 trang 115 SBT Sinh 10 Bài tập trang 115 bài phần một giới thiệu chung về thế giới sống
 5. Bài 9, 10, 11, 12 trang 116 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 116 bài phần một giới thiệu chung về thế giới sống
 6. Bài 13, 14, 15, 16, 17 trang 117 SBT Sinh 10 Bài tập trang 117 bài phần một giới thiệu chung về thế giới sống
 7. Bài 18, 19, 20, 21 trang 118 SBT Sinh học 10: Bài phần một giới thiệu chung về thế giới sống
 8. Bài 20, 21, 22 trang 118 SBT Sinh 10 Bài tập trang 118 bài tập trắc nghiệm phần một giới thiệu chung về thế giới sống
 9. Bài 29, 30 trang 119 SBT Sinh học 10: Bài phần một giới thiệu chung về thế giới sống

 

Phần hai. SINH HỌC TẾ BÀO

Chương I. Thành phần hóa học của tế bào

 1. Bài 32, 33, 34 trang 123 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 2. Bài 28, 29, 30, 31 trang 123 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 3. Bài 24, 25, 26, 27 trang 122, 123 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 4. Bài tập 20, 21, 22, 23 trang 122 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 5. Bài 11, 12, 13, 14 trang 120, 121 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 6. Bài 3, 4, 5, 6 trang 120 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 7. Bài 1, 2 trang 120 SBT Sinh 10 Bài 1, 2 trang 120 chương I thành phần hóa học của tế bào SBT Sinh học 10
 8. Bài 21, 22, 23, 24 trang 30, 31, 32 SBT Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 9. Bài 35, 36, 37 trang 123, 124 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 123, 124 chương I thành phần hóa học của tế bào
 10. Bài 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 126 SBT Sinh 10 Bài tập trang 126 chương I thành phần hóa học của tế bào
 11. Bài 38, 39, 40, 41 trang 124 SBT Sinh 10 Bài tập trang 124 chương I thành phần hóa học của tế bào
 12. Bài 69, 70 trang 130 SBT Sinh 10 Bài tập trang 130 chương I thành phần hóa học của tế bào
 13. Bài tập 64, 65, 66, 67, 68 trang 129 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 129 chương I thành phần hóa học của tế bào
 14. Bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 127 Sách BT Sinh học 10 Bài tập trang 127 chương I thành phần hóa học của tế bào
 15. Bài 42, 43, 44, 45, 46 trang 125 SBT Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 16. Bài 58, 59, 60, 61, 62, 63 trang 128 SBT Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào SBT (SBT) Sinh học 10
 17. Bài 1, 2, 3, 4 trang 18, 19, 20 SBT Sinh 10 Bài tập trang 18, 19, 20 chương I thành phần hóa học của tế bào
 18. Bài tập 58, 59, 60, 61, 62, 63 trang 128 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 128 chương I thành phần hóa học của tế bào
 19. Bài 58, 59, 60, 61, 62, 63 trang 128 SBT Sinh 10 Bài tập trang 128 chương I thành phần hóa học của tế bào
 20. Bài 17, 18, 19, 20 trang 27, 28, 29 SBT Sinh 10 Bài tập trang 27, 28, 29 chương I thành phần hóa học của tế bào
 21. Bài 13, 14, 15, 16 trang 25, 26, 27 SBT Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 22. Bài 15, 17, 18, 19 trang 121, 122 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 23. Bài 9, 10, 11, 12 trang 22, 23, 24 SBT Sinh 10 Bài tập trang 22, 23, 24 chương I thành phần hóa học của tế bào
 24. Bài 7, 8, 9, 10 trang 120 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào
 25. Bài tập 5, 6, 7, 8 trang 20, 21 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 20, 21 chương I thành phần hóa học của tế bào
 26. Bài 58, 59, 60, 61, 62, 63 trang 128 SBT Sinh học 10: chương I thành phần hóa học của tế bào

 

Chương II. Cấu trúc của tế bào

 1. Bài 45, 46, 47,48, 49 trang 142 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 142 chương II cấu trúc của tế bào
 2. Bài 60, 61, 62, 63, 64 trang 143 SBT Sinh 10 Bài tập trang 143 chương II cấu trúc của tế bào
 3. Bài 55, 56, 57, 58, 59 trang 142 SBT Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào
 4. Bài 50, 51, 52, 53, 54 trang 141 SBT Sinh 10 Bài tập trang 141 chương II cấu trúc của tế bào
 5. Bài 40, 41, 42, 43, 44 trang 139 SBT Sinh 10 Bài tập trang 139 chương II cấu trúc của tế bào
 6. Bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 44, 45, 46 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 44, 45, 46 chương II cấu trúc của tế bào
 7. Bài 7, 8, 9, 10 trang 36, 37, 38: Bài 7, 8, 9, 10 trang 36, 37, 38 chương II cấu trúc của tế bào
 8. Bài 15, 16, 17, 18 trang 41, 42, 43 SBT Sinh 10 Bài tập trang 41, 42, 43 chương II cấu trúc của tế bào
 9. Bài 11, 12, 13 trang 39, 40 SBT Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào
 10. Bài 3, 4, 5, 6 trang 34, 35, 36 SBT Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào
 11. Bài 35, 36, 37, 38, 39 trang 138 SBT Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào
 12. Bài 30, 31, 32, 33, 34 trang 137 SBT Sinh 10 Bài tập trang 137 chương II cấu trúc của tế bào
 13. Bài 26, 27, 28, 29 trang 136 SBT Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào
 14. Bài 69 trang 145 SBT Sinh 10 Bài tập trang 145 chương II cấu trúc của tế bào
 15. Bài tập 65, 66, 67, 68 trang 144 Sách BT Sinh học 10 Bài tập trang 144 chương II cấu trúc của tế bào
 16. Bài 24, 25, 26, 27 trang 47, 48, 49 SBT Sinh 10 Bài tập trang 47, 48, 49 chương II cấu trúc của tế bào
 17. Bài 18, 19, 20, 21 trang 134, 135 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào
 18. Bài 14, 15, 16 ,17 trang 133, 134 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào
 19. Bài 10, 11, 12, 13 trang 132 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào
 20. Bài 6, 7, 8, 9 trang 131, 132 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào Sách Bài Tập Sinh học 10
 21. Bài tập 1, 2, 4, 5 trang 131 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương II cấu trúc của tế bào

 

Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Chương IV. Phân bào

 1. Bài 40 trang 161 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 161 chương IV Phân bào
 2. Bài 36, 37, 38, 39, 40 trang 160 SBT Sinh 10 Bài tập trang 160 chương IV Phân bào
 3. Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 159 SBT Sinh học 10: chương IV Phân bào
 4. Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 158 SBT Sinh 10 Bài tập trang 158 chương IV Phân bào
 5. Bài tập 21, 22, 23, 24, 25 trang 157 Sách BT Sinh học 10 Bài tập trang 157 chương IV Phân bào
 6. Bài 17, 18, 19, 20 trang 156 SBT Sinh 10 Bài tập trang 156 chương IV Phân bào
 7. Bài tập 13, 14, 15 trang 73, 74, 75 Sách BT Sinh học 10 Bài tập trang 73, 74, 75 chương IV Phân bào
 8. Bài 9, 10, 11, 12 trang 71, 72, 73 SBT Sinh 10 Bài tập trang 71, 72, 73 chương IV Phân bào
 9. Bài 13, 14, 15, 16 trang 155, 156 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương IV Phân bào
 10. Bài 1, 2, 3, 4 trang 154 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương IV Phân bào
 11. Bài 9, 10, 11, 12 trang 154, 155 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương IV Phân bào
 12. Bài 5, 6, 7, 8 trang 68, 69, 70 SBT Sinh học 10: chương IV Phân bào
 13. Bài 1, 2, 3, 4 trang 66, 67, 68 SBT Sinh 10 Bài tập trang 66, 67, 68 chương IV Phân bào
 14. Bài 5, 6, 7, 8 trang 154 Sách Bài Tập Sinh học 10: chương IV Phân bào
 15. Bài 19, 20, 21 trang 78, 79 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 78, 79 chương IV Phân bào
 16. Bài 16, 17, 18 trang 76, 77 SBT Sinh 10 Bài tập trang 76, 77 chương IV Phân bào

Phần ba. SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

 

Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

 1. Bài 49, 50, 51 trang 182 SBT Sinh học 10: chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 2. Bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 179 SBT Sinh 10 Bài tập trang 179 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 3. Bài 38, 39,40,41, 42 trang 180 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 180 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 4. Bài tập 26, 27, 28, 29, 30,31 trang 178 Sách BT Sinh học 10 Bài tập trang 178 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 5. Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 177 SBT Sinh 10 Bài tập trang 177 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 6. Bài 16, 17, 18, 19, 20 trang 176 SBT Sinh học 10: chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 7. Bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 175 SBT Sinh 10 Bài tập trang 175 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 8. Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 174 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 174 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 9. Bài 1, 2, 3, 4 trang 171 SBT Sinh 10 Bài tập trang 171 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 10. Bài 43, 44, 45,46,7,48 trang 181 SBT Sinh 10 Bài tập trang 181 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 11. Bài 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 SBT Sinh học 10: chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 12. Bài 21, 22, 23, 24 trang 99 SBT Sinh 10 Bài tập trang 99 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 13. Bài 17, 18, 19, 20 trang 97, 98 SBT Sinh học 10: chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 14. Bài 13, 14, 15, 16 trang 96, 97 SBT Sinh 10 Bài tập trang 96, 97 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 15. Bài tập 9, 10, 11, 12 trang 95, 96 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 95, 96 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 16. Bài 5, 6, 7, 8 trang 94 SBT Sinh 10 Bài tập trang 94 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 17. Bài 36, 37, 38, 39 trang 103 SBT Sinh 10 Bài tập trang 103 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 18. Bài 29, 30, 31, 32 trang 101 SBT Sinh 10 Bài tập trang 101 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 19. Bài 33, 34, 35 trang 102, 103 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 102, 103 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
 20. Bài 25, 27, 28, 29 trang 100 Sách BT Sinh học 10 Bài tập trang 100 chương VI Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

 

Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

 1. Bài 63, 64, 65 trang 194 SBT Sinh học 10: chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 2. Bài 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 trang 193 SBT Sinh 10 Bài tập trang 193 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 3. Bài 45, 46, 47, 48 trang 192 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 192 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 4. Bài 40, 41, 42, 43, 44 trang 191 SBT Sinh 10 Bài tập trang 191 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 5. Bài 25, 26, 27, 28 trang 118, 119 SBT Sinh 10 Bài tập trang 118, 119 bài phần một giới thiệu chung về thế giới sống
 6. Bài 36, 37, 38, 39 trang 190 SBT Sinh học 10: chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 7. Bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 187 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 187 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 8. Bài 16, 17, 18, 19 trang 186 SBT Sinh 10 Bài tập trang 186 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 9. Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 184 SBT Sinh học 10: chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 10. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 183 SBT Sinh 10 Bài tập trang 183 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 11. Bài 31, 32, 33, 34, 35 trang 189 SBT Sinh 10 Bài tập trang 189 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 12. Bài tập 49, 50, 51, 52, 53, 54 trang 193 Sách BT Sinh học 10 Bài tập 49, 50, 51, 52, 53, 54 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm trang 193
 13. Bài 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 188 SBT Sinh 10 Bài tập trang 188 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 14. Bài 25, 26, 27, 28 trang 109, 110 SBT Sinh học 10: chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 15. Bài 21, 22, 23, 24 trang 109 SBT Sinh 10 Bài tập trang 109 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 16. Bài 17, 18, 19, 20 trang 108, 109 SBT Sinh lớp 10 Bài tập trang 108, 109 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 17. Bài 13, 14, 15, 16 trang 107, 108 SBT Sinh 10 Bài tập trang 107, 108 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 18. Bài tập 9, 10, 11, 12 trang 106, 107 Sách BT Sinh học 10 Bài tập trang 106, 107 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 19. Bài 5, 6, 7, 8 trang 104, 105, 106 SBT Sinh 10 Bài tập trang 104, 105, 106 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 20. Bài 37, 38, 39, 40 trang 113, 144 SBT Sinh 10 Bài tập trang 113, 144 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 21. Bài 1, 2, 3, 4 trang 104, 105 SBT Sinh học 10: chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 22. Bài 33, 34, 35, 36 trang 112, 113 SBT Sinh học 10: chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm
 23. Bài 29, 30, 31, 32 trang 111 SBT Sinh 10 Bài tập trang 111 chương VII Virus và bệnh truyền nhiễm

 

 

The post Giải sách bài tập Sinh 10 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap