Giải sách bài tập Sinh 12

Bài tập sách bài tập (SBT) sinh học 12 cơ bản, chi tiết nhất.

Mục lục

CHƯƠNG I: CƠ THỂ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 1. Bài 1, 2, 3 trang 5, 6 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Cơ chế di truyền và biến dị
 2. Bài 4, 5, 6 trang 7, 8 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cơ chế di truyền và biến dị
 3. Bài 1, 2, 3, 4 trang 9 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cơ chế di truyền và biến dị
 4. Bài 5, 6, 7, 8 trang 10 Sách bài tập Sinh lớp 12: Bài Chương 1 Cơ chế di truyền và biến dị
 5. Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 11 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cơ chế di truyền và biến dị
 6. Bài 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 12 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cơ chế di truyền và biến dị
 7. Bài 15, 16, 17, 18, 19 trang 13 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Cơ chế di truyền và biến dị
 8. Bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 14 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cơ chế di truyền và biến dị

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

 1. Bài 1, 2, 3 trang 17, 18, 19 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 2. Bài 4, 5, 6 trang 20, 21, 22 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 3. Bài 7, 8, 9 trang 23, 24, 25 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 4. Bài tập 1, 2, 3 trang 26 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 5. Bài 4, 5, 6 trang 26, 27 Sách bài tập Sinh 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 6. Bài 7, 8, 9, 10 trang 27, 28 Sách bài tập Sinh 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 7. Bài 1, 2, 3, 4 trang 29 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 8. Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 30 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 9. Bài 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 31 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 10. Bài 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 trang 32 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 11. Bài tập 24, 25, 26, 27, 28, 29 trang 33 Sách bài tập Sinh học 12: tập Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền trang 33
 12. Bài 30, 31, 32, 33, 34, 35 trang 34 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 13. Bài 36, 37, 38, 39, 40, 41 trang 35 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 14. Bài 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 trang 36 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 15. Bài 49, 50 trang 37 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 16. Bài 51, 52, 53, 54, 55 trang 38 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 17. Bài 56, 57, 58, 59, 60 trang 39 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền

 

CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

 1. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 47 Sách bài tập Sinh 12: Chương III Di truyền học quần thể
 2. Bài 1, 2, 3 trang 51 Sách bài tập Sinh học 12: Chương III Di truyền học quần thể
 3. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 52 Sách bài tập Sinh học 12: Chương III Di truyền học quần thể
 4. Bài 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 53 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương III Di truyền học quần thể
 5. Bài 12, 13, 14, 15, 16, 17 trang 54 Sách bài tập Sinh học 12: Chương III Di truyền học quần thể
 6. Bài 18, 19, 20, 21, 22, 23 trang 55 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương III Di truyền học quần thể
 7. Bài tập 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 trang 56 Sách bài tập Sinh học 12: tập 29, 30 trang 56 Chương III Di truyền học quần thể

 

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

 1. Bài 1, 2, 3 trang 59, 60 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương IV Ứng dụng di truyền học
 2. Bài 4, 5, 6 trang 61, 62 Sách bài tập Sinh học 12: Chương IV Ứng dụng di truyền học
 3. Bài 1, 2 trang 63 Sách bài tập Sinh 12: Chương IV Ứng dụng di truyền học
 4. Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương IV Ứng dụng di truyền học
 5. Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 65 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương IV Ứng dụng di truyền học
 6. Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 66 Sách bài tập Sinh học 12: Chương IV Ứng dụng di truyền học
 7. Bài 15, 16, 17, 18, 19, 20 trang 66 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương IV Ứng dụng di truyền học
 8. Bài 21, 22, 23, 24, 25 trang 68 Sách bài tập Sinh học 12: Chương IV Ứng dụng di truyền học
 9. Bài 26, 27, 28, 29, 30 trang 69 Sách bài tập Sinh học 12: Chương IV Ứng dụng di truyền học

 

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

 1. Bài 1, 2, 3, 4 trang 72, 73, 74 Sách bài tập Sinh 12:4 Chương 5 Di truyền học người
 2. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 74, 75 Sách bài tập Sinh 12: Chương 5 Di truyền học người
 3. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76 Sách bài tập Sinh học 12: Chương 5 Di truyền học người
 4. Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 78 Sách bài tập Sinh lớp 12 Chương 5 Di truyền học người
 5. Bài 11, 12, 13, 14, 15 trang 79 Sách bài tập Sinh học 12: Chương 5 Di truyền học người
 6. Bài 16,17,18 trang 80 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương 5 Di truyền học người

 

PHẦN 6: TIẾN HÓA

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ THỂ TIẾN HÓA

 1. Bài tập 1, 2, 3 trang 85, 86 Sách bài tập Sinh 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 2. Bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 87, 88, 89, 90 Sách bài tập Sinh lớp 12:9, 90 Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 3. Bài 1, 2, 3 trang 91, 92 Sách bài tập Sinh 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 4. Bài 4, 5, 6 trang 92 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 5. Bài 1, 2, 3, 4 trang 92 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 6. Bài 5, 6, 7, 8, 9 trang 93 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 7. Bài 10, 11, 12, 13, 14 trang 94 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 8. Bài tập 15, 16, 17, 18, 19 trang 95 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 9. Bài 20, 21, 22, 23, 24 trang 96 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 10. Bài 25, 26, 27, 28, 29 trang 97 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 11. Bài 30, 31, 32, 33, 34 trang 98 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 12. Bài 35, 36, 37, 38, 39 trang 99 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 13. Bài 40, 41, 42, 43, 44 trang 100 Sách bài tập Sinh lớp 12: chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 14. Bài 45, 46, 47 trang 101 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
 15. Bài 48, 49, 50 trang 102 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

 

CHƯƠNG II: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

 1. Bài 1, 2 ,3, 4 trang 106, 107, 108 Sách bài tập Sinh học 12:8 Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
 2. Bài 1, 2, 3 trang 109, 110 Sách bài tập Sinh 12: Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
 3. Bài 4, 5, 6 trang 110 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
 4. Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 111 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
 5. Bài 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 112 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
 6. Bài 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 113 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
 7. Bài tập 17, 18, 19, 20, 21 trang 114 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
 8. Bài 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 trang 115 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
 9. Bài 29, 30 trang 116 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

 

PHẦN 7: SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I: CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

 1. Bài 1, 2, 3 trang 120, 121, 122 Sách bài tập Sinh lớp 12:2 chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 2. Giải bài 4, 5, 6 trang 122, 123 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 3. Bài 7, 8, 9, 10 trang 124, 125 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 4. Bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 125, 126 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 5. Bài 6, 7, 8, 9 trang 126 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 6. Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 127 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 7. Bài 14, 15, 16, 17 trang 127 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 8. Giải bài 18, 19, 20, 21, 22 trang 128 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 9. Bài 23, 24, 25, 26, 27 trang 128, 129 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 10. Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 129 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật
 11. Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 130 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cá thể và quần thể sinh vật

CHƯƠNG II: QUẦN XÃ SINH VẬT

 1. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 139 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Quần xã sinh vật
 2. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141, 142 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Quần xã sinh vật
 3. Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 142, 143 Sách bài tập Sinh học 12: Chương II Quần xã sinh vật
 4. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 143 Sách bài tập Sinh học 12: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 143 Chương II Quần xã sinh vật

 

CHƯƠNG III: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỀN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 1. Bài 1, 2, 3, 4 trang 148, 149, 150 Sách bài tập Sinh lớp 12:0 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
 2. Bài tập 1, 2, 3 trang 150 Sách bài tập Sinh học 12: Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
 3. Bài 4, 5, 6, 7 trang 151 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
 4. Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 152 Sách bài tập Sinh học 12: Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
 5. Bài 12, 13, 14 trang 152, 153 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
 6. Bài 1,2,3 trang 153 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
 7. Bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 154 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
 8. Giải bài 9, 10, 11, 12, 13 trang 155 Sách bài tập Sinh học 12: Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
 9. Bài 14, 15, 16, 17 trang 156 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

===============

The post Giải sách bài tập Sinh 12 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap