Giải sách bài tập Sinh học lớp 9

Giải sách bài tập Sinh học lớp 9

MỤC LỤC

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Chương I. Các thí nghiệm của Menđen

 1. Giải bài 1, 2, 3 trang 4 SBT Sinh học 9: chương I các thí nghiệm của Menden
 2. Giải bài 4, 5, 6 trang 4 SBT Sinh học 9: chương I các thí nghiệm của Menden
 3. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SBT Sinh học 9: chương I các thí nghiệm của Menden
 4. Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 10 SBT Sinh học 9: chương I các thí nghiệm của Menden
 5. Bài tập trắc nghiệm trang 11 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 11 chương I các thí nghiệm của Menden
 6. Giải bài tập trắc nghiệm trang 13 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 13 chương I các thí nghiệm của Menden
 7. Bài tập trắc nghiệm trang 15 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 15 chương I các thí nghiệm của Menden
 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 17 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 17 chương I các thí nghiệm của Menden

Chương II. Nhiễm sắc thể

 1. Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SBT Sinh học 9: chương II nhiễm sắc thể
 2. Giải bài 1, 2, 3 trang 24 SBT Sinh học 9: chương II nhiễm sắc thể
 3. Bài tập 4, 5, 6 trang 24 SBT Sinh học 9: chương II nhiễm sắc thể
 4. Bài 7, 8, 9 trang 26 SBT Sinh học 9: chương II nhiễm sắc thể
 5. Bài 10, 11, 12 trang 26 SBT Sinh học 9: chương II nhiễm sắc thể
 6. Giải bài tập trắc nghiệm trang 28 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 28 chương II nhiễm sắc thể
 7. Bài tập trắc nghiệm trang 29 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 29 chương II nhiễm sắc thể
 8. Giải bài tập trắc nghiệm tập trang 31 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm tập trang 31 chương II nhiễm sắc thể
 9. Bài tập trắc nghiệm trang 32 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 32 chương II nhiễm sắc thể SBT SBT Sinh học 9
 10. Giải bài tập trắc nghiệm trang 34 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 34 chương II nhiễm sắc thể

Chương III. ADN và Gen

 1. Bài 1, 2 trang 38 SBT Sinh học 9: Bài 1, 2 trang 38 chương III ADN và gen
 2. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 SBT Sinh học 9: chương III ADN và gen
 3. Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 40 SBT Sinh học 9: chương III ADN và gen
 4. Bài tập tập trắc nghiệm trang 41 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 41 chương III ADN và gen
 5. Bài tập trắc nghiệm trang 42 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 42 chương III ADN và gen
 6. Giải bài tập trắc nghiệm trang 45 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 45 chương III ADN và gen
 7. Bài trắc nghiệm trang 45 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 45 chương III ADN và gen
 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 46 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 46 chương III ADN và gen

Chương IV. Biến dị

 1. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 49 SBT Sinh học 9: chương IV Biến dị
 2. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 52 SBT Sinh học 9: chương IV Biến dị
 3. Bài 6, 7, 8, 9 trang 53 SBT Sinh học 9: chương IV Biến dị
 4. Giải bài tập trắc nghiệm trang 54 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm chương IV Biến dị trang 54
 5. Bài tập trắc nghiệm trang 56 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 56 chương IV Biến dị
 6. Bài tập tập trắc nghiệm trang 58 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 58 chương IV Biến dị
 7. Bài tập trắc nghiệm trang 59 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 59 chương IV Biến dị

Chương V. Ứng dụng di truyền

 1. Giải bài 1, 2 trang 61 SBT Sinh học 9: Giải bài 1, 2 trang 61 chương V ứng dụng di truyền học
 2. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SBT Sinh học 9: chương V ứng dụng di truyền học
 3. Bài 5, 6, 7, 8 trang 62 SBT Sinh học 9: chương V ứng dụng di truyền học
 4. Giải bài tập trắc nghiệm trang 63 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 63 chương V ứng dụng di truyền học
 5. Bài tập trắc nghiệm trang 65 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 65 chương V ứng dụng di truyền học
 6. Giải bài tập trắc nghiệm trang 67 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 67 chương V ứng dụng di truyền học

SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương VI. Sinh vật và môi trường

 1. Bài 1, 2, 3 trang 73 SBT Sinh học 9: chương VI Sinh vật và môi trường
 2. Bài 4, 5, 6 trang 73 SBT Sinh học 9: chương VI Sinh vật và môi trường
 3. Giải bài 4, 5, 6 trang 74 SBT Sinh học 9: chương VI Sinh vật và môi trường
 4. Giải bài 7, 8, 9 trang 75 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 75 chương VI Sinh vật và môi trường
 5. Bài 10, 11, 12, 13 trang 75 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 75 chương VI Sinh vật và môi trường
 6. Bài tập tập trắc nghiệm trang 77 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm chương VI Sinh vật và môi trường
 7. Bài tập trắc nghiệm trang 78 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 78 chương VI Sinh vật và môi trường
 8. Giải bài tập trắc nghiệm trang 80 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 80 chương VI Sinh vật và môi trường
 9. Bài tập trắc nghiệm trang 82 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 82 chương VI Sinh vật và môi trường
 10. Giải bài tập trắc nghiệm trang 83 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 83 chương VI Sinh vật và môi trường

Chương VII. Hệ sinh thái

 1. Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 SBT Sinh học 9: chương VII Hệ sinh thái
 2. Bài 6, 7, 8 trang 91 SBT Sinh học 9: chương VII Hệ sinh thái
 3. Giải bài 9, 10, 11 trang 91 SBT Sinh học 9: chương VII Hệ sinh thái
 4. Bài 7, 8, 9 trang 92 SBT Sinh học 9: chương VII Hệ sinh thái
 5. Bài 1, 2, 3 trang 94 SBT Sinh học 9: chương VII Hệ sinh thái
 6. Bài 4, 5, 6 trang 94 SBT Sinh học 9: chương VII Hệ sinh thái
 7. Giải bài 10, 11, 12 trang 92 SBT Sinh học 9: chương VII Hệ sinh thái
 8. Bài tập trắc nghiệm trang 96 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 96 chương VII Hệ sinh thái
 9. Bài tập tập trắc nghiệm trang 98 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 98 chương VII Hệ sinh thái
 10. Bài tập trắc nghiệm trang 99 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 99 chương VII Hệ sinh thái
 11. Giải bài tập trắc nghiệm trang 100 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 100 chương VII Hệ sinh thái
 12. Bài tập trắc nghiệm trang 101 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 101 chương VII Hệ sinh thái
 13. Giải bài tập trắc nghiệm trang 102 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 102 chương VII Hệ sinh thái

Chương VIII. Con người. dân số và môi trường

 1. Bài 1, 2, 3, 4 trang 108 SBT Sinh học 9: chương VIII Con người, dân số, môi trường
 2. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 SBT Sinh học 9: chương VIII Con người, dân số và môi trường
 3. Bài 6, 7, 8 trang 112 SBT Sinh học 9: chương VIII Con người, dân số và môi trường
 4. Bài 9, 10, 11 trang 112 SBT Sinh học 9: chương VIII Con người, dân số và môi trường
 5. Giải bài tập trắc nghiệm trang 112 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 112 chương VIII Con người, dân số và môi trường
 6. Bài tập trắc nghiệm trang 113 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 113 chương VIII Con người, dân số và môi trường
 7. Bài tập tập trắc nghiệm trang 114 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 114 chương VIII Con người, dân số và môi trường
 8. Bài tập trắc nghiệm trang 116 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 116 chương VIII Con người, dân số và môi trường
 9. Giải bài tập trắc nghiệm trang 117 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 117 chương VIII Con người, dân số và môi trường
 10. Bài tập trắc nghiệm trang 119 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 119 chương VIII Con người, dân số và môi trường

Chương IX. Bảo vệ môi trường

 1. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 125 SBT Sinh học 9: chương IX Bảo vệ môi trường
 2. Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 127 SBT Sinh học 9: chương IX Bảo vệ môi trường
 3. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 130 SBT Sinh học 9: chương IX Bảo vệ môi trường
 4. Bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 130 SBT Sinh học 9: chương IX Bảo vệ môi trường
 5. Giải bài tập trắc nghiệm trang 131 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 131 chương IX Bảo vệ môi trường
 6. Bài tập trắc nghiệm trang 132 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 132 chương IX Bảo vệ môi trường
 7. Bài tập tập trắc nghiệm trang 134 SBT Sinh học 9: chương IX Bảo vệ môi trường
 8. Bài tập trắc nghiệm trang 135 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 135 chương IX Bảo vệ môi trường
 9. Giải bài tập trắc nghiệm trang 136 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 136 chương IX Bảo vệ môi trường
 10. Bài tập trắc nghiệm trang 137 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 137 chương IX Bảo vệ môi trường
 11. Giải bài tập trắc nghiệm trang 138 SBT Sinh học 9: trắc nghiệm trang 138 chương IX Bảo vệ môi trường

=================

The post Giải sách bài tập Sinh học lớp 9 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap