Giải sách bài tập Toán lớp 8

Giải bài tập sách bài tập (SBT) Đại số và SBT Hình học 8 chi tiết nhất.

————–

Học Toán lớp 8 tập 1

Đại số

Chương 1 Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức – Đại số 8

 1. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 5 : Bài nhân đơn thức với đa thức – SBT Toán 8
 2. Giải bài 5, 1.1, 1.2 trang 5, 6 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài nhân đơn thức với đa thức – SBT Toán 8
 3. Bài 6, 7, 8, 9 trang 6 : Bài nhân đa thức với đa thức – SBT Toán 8
 4. Bài 10, 2.1, 2.2 trang 6 : Bài nhân đa thức với đa thức – SBT Toán 8
 5. Giải bài 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 trang 8 : Bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ – SBT Toán 8
 6. Bài 25, 6.1, 6.2 trang 8, 9 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung – SBT Toán 8
 7. Bài tập 29, 30, 7.1, 7.2 trang 9 : Bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức – SBT Toán 8
 8. Bài 31, 32, 33, 8.1 trang 10 : Bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử – SBT Toán 8
 9. Giải bài 38, 9.1, 9.2, 9.3 trang 10, 11 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp – SBT Toán 8
 10. Bài 43, 10.1, 10.2 trang 11, 12 bài 10 chia đơn thức cho đa thức – SBT Toán 8
 11. Giải bài 47, 11.1, 11.2 trang 12 : Bài 11 chia đa thức cho đơn thức – SBT Toán 8
 12. Bài 52, 12.1, 12.2, 12.3 trang 13 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 12 chia đa thức một biến đã sắp xếp – SBT Toán 8
 13. Giải bài I.2, I.3, I.4, I.5 trang 14, 15 bài ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức – SBT Toán 8
 14. Giải bài 11, 12, 13, 14 trang 7 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ – SBT Toán 8
 15. Bài 15, 16, 17, 18 trang 7 : Bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ – SBT Toán 8
 16. Giải bài 19, 20, 3.1 trang 7, 8 bài 3, 4, 5 những hằng đẳng thức đáng nhớ – SBT Toán 8
 17. Bài 21, 23, 24 trang 8 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung – SBT Toán 8
 18. Giải bài 26, 27, 28 trang 9 : Bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức – SBT Toán 8
 19. Bài 34, 35, 36, 37 trang 10 : Bài 9 phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp – SBT Toán 8
 20. Bài tập 39, 40, 41, 42 trang 11 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 10 chia đơn thức cho đa thức – SBT Toán 8
 21. Bài 44, 45, 46 trang 12 : Bài 11 chia đa thức cho đơn thức – SBT Toán 8
 22. Giải bài 48, 49, 50, 51 trang 13 : Bài 12 chia đa thức một biến đã sắp xếp – SBT Toán 8
 23. Bài 53, 54, 55, 56 trang 13, 14, 15 SBT Toán lớp 8 tập 1 , 15 bài ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức – SBT Toán 8
 24. Giải bài 57, 58, 59, I.1 trang 14 : Bài ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức – SBT Toán 8

 

 Chương 2 – Phân thức đại số – Đại số 8

 1. Bài 1, 2, 3, 1.1 trang 23, 24 bài 1 phân thức đại số – SBT Toán 8
 2. Giải bài 8, 2.1, 2.2, 2.3 trang 25, 26 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 2 tính chất cơ bản của phân thức – SBT Toán 8
 3. Bài 3.1, 3.2 trang 27 : Bài 3 rút gọn phân thức – SBT Toán 8
 4. Bài tập 4.1, 4.2 trang 28 : Bài 4 quy đồng mẫu thức nhiều phân thức – SBT Toán 8
 5. Bài 5.1, 5.2 trang 30 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 5 phép cộng các phân thức đại số – SBT Toán 8
 6. Giải bài 28, 6.1, 6.2 trang 31, 32 bài 6 phép trừ các phân thức đại số – SBT Toán 8
 7. Bài 7.1, 7.2 trang 33 : Bài 7 phép nhân các phân thức đại số – SBT Toán 8
 8. Giải bài 8.1, 8.2 trang 35 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 8 phép chia các phân thức đại số – SBT Toán 8
 9. Bài 9.1, 9.2 trang 39 : Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – SBT Toán 8
 10. Giải bài II.1, II.2 trang 42 : Bài ôn tập Chương II – Phân thức đại số – SBT Toán 8

Hình học

Chương 1: Tứ Giác – Hình học 8

 1. Bài 1.1, 1.2, 1.3 trang 81 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 1 tứ giác – SBT Toán 8
 2. Giải bài 21, 2.1, 2.2, 2.3 trang 82 : Bài 2 hình thang – SBT Toán 8
 3. Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 83, 84 bài 3 hình thang cân – SBT Toán 8
 4. Bài tập 44, 4.1, 4.2, 4.3 trang 85 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 4 đường trung bình của tam giác, của hình thang – SBT Toán 8
 5. Bài 5.1, 5.2 trang 86 : Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa – SBT Toán 8
 6. Giải bài 6.1, 6.2 trang 88 : Bài 6 đối xứng trục – SBT Toán 8
 7. Bài 7.1, 7.2, 7.3 trang 91 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
 8. Giải bài 8.1, 8.2 trang 93 : Bài 8 đối xứng tâm – SBT Toán 8
 9. Bài 9.1, 9.2, 9.3 trang 95 : Bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
 10. Giải bài 10.1, 10.2, 10.3 trang 96 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước – SBT Toán 8
 11. Bài 11.1, 11.2, 11.3 trang 97, 98 bài 11 hình thoi – SBT Toán 8
 12. Giải bài 12.1, 12.2, 12.3 trang 99 : Bài 12 hình vuông – SBT Toán 8
 13. Bài I.1, I.2 trang 101 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài ôn tập chương I – Tứ giác – SBT Toán 8

Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác – Hình học 8

 1. Bài tập 1.1, 1.2, 1.3 trang 156, 157 bài 1 đa giác – Đa giác đều – SBT Toán 8
 2. Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 159 : Bài 2 diện tích hình chữ nhật – SBT Toán 8
 3. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 160, 161 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài diện tích tam giác – SBT Toán 8
 4. Bài 4.1, 4.2, 4.3 trang 162 : Bài diện tích hình thang – SBT Toán 8
 5. Giải bài 46, 5.1, 5.2, 5.3 trang 163 : Bài 5 hình thoi – SBT Toán 8
 6. Bài 6.1, 6.2, 6.3 trang 164, 165 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài diện tích đa giác – SBT Toán 8
 7. Giải bài 54, 55, 56 trang 166 : Bài ôn tập chương II – Đa giác – Diện tích đa giác – SBT Toán 8

 

Học Toán lớp 8 tập 2

Đại số

Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn – Đại số 8

 1. Bài 7, 8, 9 trang 6 : Bài 1 mở đầu về phương trình – SBT Toán 8
 2. Giải bài 16, 17, 18 trang 7 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – SBT Toán 8
 3. Bài 25, 3.1, 3.2 trang 9 : Bài 3 Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0 – SBT Toán 8
 4. Bài tập 32, 33, 34 trang 10, 11 bài 4 phương trình tích – SBT Toán 8
 5. Bài 41, 42, 5.1 trang 13 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 5 phương trình chứa ẩn ở mẫu – SBT Toán 8
 6. Giải bài 58, 59, 60, 61 trang 15 : Bài 6, 7 giải toán bằng cách lập phương trình – SBT Toán 8
 7. Bài III.1, III.2, III.3, III.4 trang 18 : Bài ôn tập chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8

 Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn – Đại số 8

 1. Giải bài 9, 1.1, 1.2 trang 51 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – SBT Toán 8
 2. Bài 2.3, 2.4, 2.5 trang 54 : Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
 3. Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 55, 56 bài 3 bất phương trình một ẩn – SBT Toán 8
 4. Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 59 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 5. Giải bài 68, 69, 70 trang 60 : Bài 5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – SBT Toán 8
 6. Bài 87, 88, IV.1 trang 62 : Bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8

Hình học

Chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

 1. Bài tập 5, 1.1, 1.2 trang 83 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 1 định lí Ta- Lét trong tam giác – SBT Toán 8
 2. Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 86 : Bài 2 định lí đảo và hệ quả của định lí Ta- Lét – SBT Toán 8
 3. Giải bài 24, 3.1, 3.2 trang 88, 89 bài 3 tính chất đường phân giác của tam giác – SBT Toán 8
 4. Bài 28, 4.1 trang 90 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 4 khái niệm hai tam giác đồng dạng – SBT Toán 8
 5. Giải bài 5.1, 5.2 trang 91 : Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c – SBT Toán 8
 6. Bài 38, 6.1, 6.2 trang 92, 93 bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ hai (c – SBT Toán 8
 7. Giải bài 43, 7.1, 7.2 trang 94 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba (g – SBT Toán 8
 8. Bài 8.1, 8.2, 8.3 trang 96 : Bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – SBT Toán 8
 9. Giải bài 58, 59, 60 trang 98, 99 bài ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng – SBT Toán 8

Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều – Hình học 8

 1. Bài 4, 5 trang 132 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 1 hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
 2. Bài tập 10, 11, 12 trang 134 : Bài 2 hình hộp chữ nhật (tiếp) – SBT Toán 8
 3. Bài 23, 24, 25 trang 137, 138 bài 3 thể tích hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
 4. Giải bài 29, 30, 31 trang 139, 140 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 4 lăng trụ đứng – SBT Toán 8
 5. Bài 36, 37, 38, 39 trang 142, 143 bài diện tích xung quanh của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
 6. Giải bài 52, 53, 54, 55 trang 147, 148 bài 6 thể tích của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
 7. Bài 56, 57 trang 149 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 7 hình chóp đều và hình chóp cụt đều – SBT Toán 8
 8. Giải bài 58, 59, 6, 61 trang 149, 150 bài 8 diện tích xung quanh của hình chóp đều – SBT Toán 8
 9. Bài 70, 71, 72 trang 153 : Bài thể tích hình chóp đều – SBT Toán 8
 10. Giải bài 77, 78, 79, 80 trang 155, 156 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng hình chóp đều – SBT Toán 8
 11. Bài 81, 82, 83, 84 trang 156 : Bài ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng hình chóp đều – SBT Toán 8
 12. Bài tập 85, 86, 87 trang 156, 157 bài ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng hình chóp đều – SBT Toán 8

 

 1. Bài 4, 5, 6, 7 trang 25 : Bài 2 tính chất cơ bản của phân thức – SBT Toán 8
 2. Giải bài 9, 10, 11, 12 trang 26, 27 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 3 rút gọn phân thức – SBT Toán 8
 3. Bài 13, 14, 15, 16 trang 27, 28 bài 4 quy đồng mẫu thức nhiều phân thức – SBT Toán 8
 4. Giải bài 17, 18, 19 trang 28, 29 bài 5 phép cộng các phân thức đại số – SBT Toán 8
 5. Bài 20, 21, 22, 23 trang 29 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 5 phép cộng các phân thức đại số – SBT Toán 8
 6. Bài tập 24, 25, 26, 27 trang 30, 31 bài 6 phép trừ các phân thức đại số – SBT Toán 8
 7. Bài 29, 30, 31 trang 32 : Bài 7 phép nhân các phân thức đại số – SBT Toán 8
 8. Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 33 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 7 phép nhân các phân thức đại số – SBT Toán 8
 9. Bài 36, 37, 38, 39 trang 34 : Bài 8 phép chia các phân thức đại số – SBT Toán 8
 10. Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 34, 35 bài 8 phép chia các phân thức đại số – SBT Toán 8
 11. Bài 44, 45, 46, 47 trang 36 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – SBT Toán 8
 12. Giải bài 48, 49, 50, 51 trang 37 : Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – SBT Toán 8
 13. Bài 52, 53, 54 trang 37 : Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – SBT Toán 8
 14. Giải bài 55, 56, 57 trang 38 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 9 biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức – SBT Toán 8
 15. Bài 58, 59, 60 trang 39, 40 bài ôn tập Chương II – Phân thức đại số – SBT Toán 8
 16. Bài tập 61, 62, 63, 64 trang 40, 41 bài ôn tập Chương II – Phân thức đại số – SBT Toán 8
 17. Bài 65, 66, 67 trang 41, 42 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài ôn tập Chương II – Phân thức đại số – SBT Toán 8
 18. Giải bài 1, 2, 3 trang 80 : Bài 1 tứ giác – SBT Toán 8
 19. Bài 4, 5, 6 trang 80 : Bài 1 tứ giác – SBT Toán 8
 20. Giải bài 7, 8, 9, 10 trang 80 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 1 tứ giác – SBT Toán 8
 21. Bài 11, 12, 13, 14 trang 81 : Bài 2 hình thang – SBT Toán 8
 22. Giải bài 15, 16, 17 trang 81 : Bài 2 hình thang – SBT Toán 8
 23. Bài 18, 19, 20 trang 82 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 2 hình thang – SBT Toán 8
 24. Giải bài 22, 23, 24, 25 trang 82, 83 bài 3 hình thang cân – SBT Toán 8
 25. Bài 26, 27, 28 trang 83 : Bài 3 hình thang cân – SBT Toán 8
 26. Bài tập 30, 31, 32, 33 trang 83 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 3 hình thang cân – SBT Toán 8
 27. Bài 34, 35, 36 trang 84 : Bài 4 đường trung bình của tam giác, của hình thang – SBT Toán 8
 28. Giải bài 37, 38, 39 trang 84 : Bài 4 đường trung bình của tam giác, của hình thang – SBT Toán 8
 29. Bài 40, 41, 42, 43 trang 84, 85 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 4 đường trung bình của tam giác, của hình thang – SBT Toán 8
 30. Giải bài 45, 46, 47, 48 trang 85 : Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa – SBT Toán 8
 31. Bài 49, 50, 51, 52 trang 86 : Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa – SBT Toán 8
 32. Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 86 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa – SBT Toán 8
 33. Bài 57, 58, 59 trang 86 : Bài 5 dựng hình bằng thước và com pa – SBT Toán 8
 34. Giải bài 60, 61, 62, 63 trang 86, 87 bài 6 đối xứng trục – SBT Toán 8
 35. Bài 64, 65, 66, 67 trang 87 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 6 đối xứng trục – SBT Toán 8
 36. Bài tập 68, 70, 71, 72 trang 87, 88 bài 6 đối xứng trục – SBT Toán 8
 37. Bài 73, 74, 75, 76 trang 89 : Bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
 38. Giải bài 77, 78, 79, 80 trang 89 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
 39. Bài 81, 82, 83, 84 trang 90 : Bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
 40. Giải bài 85, 86, 87 trang 90 : Bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
 41. Giải bài 88, 89, 90, 91 trang 90, 91 bài 7 hình bình hành – SBT Toán 8
 42. Giải bài 92, 93, 94, 95 trang 91, 92 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 8 đối xứng tâm – SBT Toán 8
 43. Bài tập 96, 97, 98, 99 trang 92 : Bài 8 đối xứng tâm – SBT Toán 8
 44. Bài 100, 101, 102 trang 92 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 8 đối xứng tâm – SBT Toán 8
 45. Giải bài 103, 104, 105 trang 93 : Bài 8 đối xứng tâm – SBT Toán 8
 46. Bài 106, 107, 108, 109 trang 93 : Bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
 47. Bài tập 110, 111, 112, 113 trang 93, 94 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
 48. Bài 114, 115, 116, 117 trang 94 : Bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
 49. Giải bài 118, 119, 120 trang 94, 95 bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
 50. Bài 121, 122, 123 trang 95 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 9 hình chữ nhật – SBT Toán 8
 51. Giải bài 124, 125, 126, 127 trang 95, 96 bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước – SBT Toán 8
 52. Bài 128, 129, 130, 131 trang 96 : Bài 10 đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước – SBT Toán 8
 53. Giải bài 132, 133, 134, 135 trang 96, 97 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 11 hình thoi – SBT Toán 8
 54. Bài 136, 137, 138, 139 trang 97 , 98 bài 11 hình thoi – SBT Toán 8
 55. Giải bài 140, 141, 142, 143 trang 97 : Bài 11 hình thoi – SBT Toán 8
 56. Bài 144, 145, 146, 147 trang 98 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 12 hình vuông – SBT Toán 8
 57. Bài tập 148, 149, 150 trang 98 : Bài 12 hình vuông – SBT Toán 8
 58. Bài 151, 152, 153 trang 98, 99 bài 12 hình vuông – SBT Toán 8
 59. Giải bài 154, 155, 156 trang 99 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 12 hình vuông – SBT Toán 8
 60. Bài 157, 158, 159, 160 trang 99, 100 bài ôn tập chương I – Tứ giác – SBT Toán 8
 61. Giải bài 161, 162, 163, 164 trang 100, 101 bài ôn tập chương I – Tứ giác – SBT Toán 8
 62. Bài 1, 2, 3, 4 trang 155, 156 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 1 đa giác – Đa giác đều – SBT Toán 8
 63. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 156 : Bài 1 đa giác – Đa giác đều – SBT Toán 8
 64. Bài 9, 10, 11 trang 156 : Bài 1 đa giác – Đa giác đều – SBT Toán 8
 65. Giải bài 12, 13, 14, 15 trang 157 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài 2 diện tích hình chữ nhật – SBT Toán 8
 66. Bài 16, 17, 18 trang 157, 158 bài 2 diện tích hình chữ nhật – SBT Toán 8
 67. Bài tập 19, 20, 21 trang 158 : Bài 2 diện tích hình chữ nhật – SBT Toán 8
 68. Bài 22, 23, 24 trang 158, 159 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 2 diện tích hình chữ nhật – SBT Toán 8
 69. Giải bài 25, 26, 27 trang 159 : Bài diện tích tam giác – SBT Toán 8
 70. Bài 28, 29, 30, 31 trang 160 : Bài diện tích tam giác – SBT Toán 8
 71. Giải bài 32, 33, 34, 35 trang 161 SBT Toán lớp 8 tập 1: Bài diện tích hình thang – SBT Toán 8
 72. Bài 36, 37, 38 trang 161, 162 bài diện tích hình thang – SBT Toán 8
 73. Giải bài 39, 40, 41 trang 162 : Bài diện tích hình thang – SBT Toán 8
 74. Bài 42, 43, 44, 45 trang 162, 163 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 5 hình thoi – SBT Toán 8
 75. Giải bài 47, 48, 49, 50 trang 164 : Bài diện tích đa giác – SBT Toán 8
 76. Bài 51, 52, 53 trang 166 : Bài ôn tập chương II – Đa giác – Diện tích đa giác – SBT Toán 8
 77. Bài tập 1, 2, 3 trang 5 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 1 mở đầu về phương trình – SBT Toán 8
 78. Bài 4, 5, 6 trang 5, 6 bài 1 mở đầu về phương trình – SBT Toán 8
 79. Giải bài 10, 11, 12 trang 6 : Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – SBT Toán 8
 80. Bài 13, 14, 15 trang 7 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải – SBT Toán 8
 81. Giải bài 19, 20, 21 trang 7, 8 , 9 bài 3 Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0 – SBT Toán 8
 82. Bài 22, 23, 24 trang 8 : Bài 3 Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0 – SBT Toán 8
 83. Giải bài 26, 27, 28 trang 9, 10 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 4 phương trình tích – SBT Toán 8
 84. Bài 29, 30, 31 trang 10 : Bài 4 phương trình tích – SBT Toán 8
 85. Giải bài 35, 36, 37 trang 11 : Bài 5 phương trình chứa ẩn ở mẫu – SBT Toán 8
 86. Bài 38, 39, 40 trang 12 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 5 phương trình chứa ẩn ở mẫu – SBT Toán 8
 87. Bài tập 43, 44, 45, 46 trang 14 : Bài 6, 7 giải toán bằng cách lập phương trình – SBT Toán 8
 88. Bài 47, 48, 49, 50 trang 14 : Bài 6, 7 giải toán bằng cách lập phương trình – SBT Toán 8
 89. Giải bài 51, 52, 53, 54 trang 15 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 6, 7 giải toán bằng cách lập phương trình – SBT Toán 8
 90. Bài 55, 56, 57 trang 15 : Bài 6, 7 giải toán bằng cách lập phương trình – SBT Toán 8
 91. Giải bài 62, 63, 64, 65 trang 16 : Bài ôn tập chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 92. Bài 66, 67, 68 trang 17 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài ôn tập chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 93. Giải bài 69, 70, 71 trang 17 : Bài ôn tập chương III – Phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 94. Bài 1, 2, 3, 4 trang 50, 51 bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – SBT Toán 8
 95. Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 51 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 1 Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – SBT Toán 8
 96. Bài 10, 11, 12, 13 trang 51, 52 bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
 97. Bài tập 14, 15, 16, 17 trang 52 : Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
 98. Bài 18, 19, 20, 21 trang 52 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
 99. Giải bài 22, 23, 24, 25 trang 52, 53 bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
 100. Bài 26, 27, 28, 29 trang 53 : Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
 101. Giải bài 30, 2.1, 2.2 trang 53 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 2 Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – SBT Toán 8
 102. Bài 31, 32, 33 trang 54 : Bài 3 bất phương trình một ẩn – SBT Toán 8
 103. Giải bài 34, 35, 36 trang 54, 55 bài 3 bất phương trình một ẩn – SBT Toán 8
 104. Bài 37, 38, 39 trang 55 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 3 bất phương trình một ẩn – SBT Toán 8
 105. Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 56 : Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 106. Bài 45, 46, 47, 48 trang 56, 57 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 107. Bài tập 48, 49, 50, 51 trang 57 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 108. Bài 52, 53, 54, 55 trang 57, 58 bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 109. Giải bài 56, 57, 58 trang 58 : Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 110. Bài 59, 60, 61 trang 58 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 111. Giải bài 62, 63, 64 trang 58 : Bài 4 Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 112. Bài 65, 66, 67 trang 59, 60 bài 5 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối – SBT Toán 8
 113. Giải bài 71, 72, 73, 74 trang 61 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 114. Bài 75, 76, 77, 78 trang 61 bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 115. Giải bài 79, 80, 81, 82 trang 61, 62 bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 116. Bài 83, 84, 85, 86 trang 62 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài ôn tập chương IV – Bất phương trình bậc nhất một ẩn – SBT Toán 8
 117. Bài tập 1, 2, 3, 4 trang 82, 83 bài 1 định lí Ta- Lét trong tam giác – SBT Toán 8
 118. Bài 6, 7, 8, 9 trang 84 : Bài 2 định lí đảo và hệ quả của định lí Ta- Lét – SBT Toán 8
 119. Giải bài 10, 11, 12, 13 trang 84, 85 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 2 định lí đảo và hệ quả của định lí Ta- Lét – SBT Toán 8
 120. Bài 14, 15, 16 trang 85, 86 bài 2 định lí đảo và hệ quả của định lí Ta- Lét – SBT Toán 8
 121. Giải bài 17, 18, 19, 20 trang 87 : Bài 3 tính chất đường phân giác của tam giác – SBT Toán 8
 122. Bài 21, 22, 23 trang 88 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 3 tính chất đường phân giác của tam giác – SBT Toán 8
 123. Giải bài 25, 26, 27 trang 89, 90 bài 4 khái niệm hai tam giác đồng dạng – SBT Toán 8
 124. Bài 29, 30, 31 trang 90 : Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c. C. C) – SBT Toán 8
 125. Giải bài 32, 33, 34 trang 91 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 5 Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c. C. C) – SBT Toán 8
 126. Bài 35, 36, 37 trang 92 : Bài 6 Trường hợp đồng dạng thứ hai (c. G. C) – SBT Toán 8
 127. Bài tập 39, 40, 41, 42 trang 93, 94 bài 7 Trường hợp đồng dạng thứ ba (g. C. G) – SBT Toán 8
 128. Bài 73, 74, 75, 76 trang 153, 154 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng hình chóp đều – SBT Toán 8
 129. Giải bài 62, 63, 64, 65 trang 150, 151 bài thể tích hình chóp đều – SBT Toán 8
 130. Bài 66, 67, 68, 69 trang 152 : Bài thể tích hình chóp đều – SBT Toán 8
 131. Giải bài 40, 41, 42, 43 trang 143, 144 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 6 thể tích của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
 132. Bài 44, 45, 46, 47 trang 145 : Bài 6 thể tích của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
 133. Giải bài 48, 49, 50, 51 trang 146, 147 bài 6 thể tích của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
 134. Bài 32, 33, 34, 35 trang 140, 141 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài diện tích xung quanh của lăng trụ đứng – SBT Toán 8
 135. Giải bài 26, 27, 28 trang 138 : Bài 4 lăng trụ đứng – SBT Toán 8
 136. Bài 13, 14, 15, 16 trang 134, 135 bài 3 thể tích hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
 137. Bài tập 17, 18, 19 trang 135, 136 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 3 thể tích hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
 138. Bài 20, 21, 22 trang 136, 137 bài 3 thể tích hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
 139. Giải bài 6, 7, 8, 9 trang 133 : Bài 2 hình hộp chữ nhật (tiếp) – SBT Toán 8
 140. Bài 1, 2, 3 trang 131, 132 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài 1 hình hộp chữ nhật – SBT Toán 8
 141. Giải bài 51, 52, 53, 54 trang 97 : Bài ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng – SBT Toán 8
 142. Bài 55, 56, 57 trang 98 : Bài ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng – SBT Toán 8
 143. Giải bài 44, 45, 46, 47 trang 95 SBT Toán lớp 8 tập 2: Bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – SBT Toán 8
 144. Bài 48, 49, 50 trang 95, 96 bài 8 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông – SBT Toán 8
 145. Bài IV.2, IV.3, IV.4, IV.5 trang 158, 159 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng hình chóp đều – SBT Toán 8
 146. Bài 88, 89, 90, IV.1 trang 157, 158 SBT Toán lớp 8 tập 2 bài ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng hình chóp đều – SBT Toán 8

The post Giải sách bài tập Toán lớp 8 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap