Giải SBT Câu 1.60 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1


Chứng minh rằng

Chứng minh rằng

({cos ^2}(x – a) + {sin ^2}(x – b) )

(- 2cos (x – a)sin (x – b)sin (a – b) = {cos ^2}(a – b))

Giải       

Ta có:

(eqalign{
& {cos ^2}(x – a) + {sin ^2}(x – b) cr&= {{1 + cos 2left( {x – a} right)} over 2} + {{1 – cos 2left( {x – b} right)} over 2} cr
& = 1 + {1 over 2}left[ {cos 2left( {x – a} right) – cos 2left( {x – b} right)} right] cr&= 1 + sin left( {2x – a – b} right)sin left( {a – b} right) cr} )

Do đó

 

The post Giải SBT Câu 1.60 trang 18 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao – Chương 1 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap