Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 5: Đường tiệm cận cuả hàm số

Bài 1.36 trang 17

Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị các hàm số sau:

a) (y = {{x + 1} over {2x + 1}})

b) (y = 4 + {1 over {x – 2}})

c) (y = {{sqrt {{x^2} + x} } over {x – 1}})

d) (y = {{sqrt {x + 3} } over {x + 1}})

Giải

a) Đường thẳng (x = -{1 over 2}) là tiệm cận đứng của đồ thị (khi  (x to {left( { – {1 over 2}} right)^ – }) và (x to {left( { – {1 over 2}} right)^ + }). Đường thẳng (y = {1 over 2}) là tiệm cận ngang của đồ thị (khi (x to  + infty ) và (x to  – infty ))

b) Đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị (khi (x to {2^ – }) và (x to {2^ + })). Đường thẳng y = 4 là tiệm cận ngang của đồ thị (khi  (x to  + infty ) và (x to  – infty ))

c) Vì (mathop {lim }limits_{x to  + infty } y = mathop {lim }limits_{x to  + infty } {{xsqrt {1 + {1 over x}} } over {x – 1}} = mathop {lim }limits_{x to  + infty } {{sqrt {1 + {1 over x}} } over {1 – {1 over x}}} = 1)

(mathop {lim }limits_{x to  – infty } y = mathop {lim }limits_{x to  – infty } {{ – xsqrt {1 + {1 over x}} } over {x – 1}} = mathop {lim }limits_{x to  – infty } {{ – sqrt {1 + {1 over x}} } over {1 – {1 over x}}} =  – 1)

Nên đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị (khi (x to  + infty )) và đường thẳng y = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị (khi (x to  – infty )) (h.1.8)

d) Đường thẳng x = -1 là tiệm cận ngang của đồ thị (khi (x to {( – 1)^ – }) và (x to {( – 1)^ + })).

Đường thẳng y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị (khi (x to  + infty )) (h1.1.9).

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 5: Đường tiệm cận cuả hàm số

————————————————

Bài 1.37 trang 17

Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị các hàm số sau:

a) (y = 2x – 1 + {1 over x})                        b) (y = {{{x^2} + 2x} over {x – 3}})

c) (y = x – 3 + {1 over {2{{(x – 1)}^2}}})                 d) (y = {{2{x^2} + {x^2}} over {{x^2} + 1}})

Giải

a) Đường thẳng x = 0 là tiệm cận đứng của đồ thị (khi  (x to {0^ + }) và (x to {0^ – }).

Đường thẳng y = 2x – 1 là tiệm cận xiên của đồ thị (khi (x to  + infty ) và (x to  – infty ))

b) Đường thẳng  x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị (khi (x to {3^ – }) và (x to {3^ + })).

Đường thẳng  y = x + 5 là tiệm cận xiên của đồ thị (khi  (x to  + infty ) và (x to  – infty ))

c) Vì (mathop {lim }limits_{x to 1} y =  + infty ) nên đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị (khi (x to {1^ – }) và (x to {1^ + })). Vì

(y – (x – 3) = {1 over {2{{(x – 1)}^2}}} to 0) khi (x to  + infty ) và (x to  – infty )

nên đường thẳng y = x – 3 là tiệm cân xiên của đồ thị (khi (x to  + infty ) và (x to  – infty )) (h.1.10).

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 5: Đường tiệm cận cuả hàm số

d) Đường thẳng y = 2x – 1 là tiệm cận xiên của đồ thị (khi (x to  + infty ) và (x to  – infty ))

Có thể viết hàm số đã cho dưới dạng

(y = 2x – 1 + {{1 – 2x} over {{x^2} + 1}} )

Vì hàm số xác định trên R nên đồ thị của nó không có tiệm cận đứng.

——————————————————–

Bài 1.38 trang 18

Tìm các đường tiệm của đồ thị các hàm số sau:

a) (y = {{2{x^2} + 1} over {{x^2} – 2x}})              b) (y = {x over {1 – {x^2}}})

c) (y = {{{x^2}} over {{x^2} – 1}})               d) (y = {{sqrt x } over {4 – {x^2}}})

Giải

a) Đường thẳng x = 0 là tiệm cận đứng của đồ thị (khi  (x to {0^ + }) và (x to {0^ – })).

Đường thẳng x = 2  là tiệm cận đứng của đồ thị (khi (x to {2^ + }) và (x to {2^ – }))

Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị (khi (x to  + infty ) và (x to  – infty ))

b) Tiệm cận đứng: x = 1 (khi (x to {1^ + }) và (x to {1^ – }))

Tiệm cận đứng: x = -1 (khi (x to {( – 1)^ + }) và (x to {( – 1)^ – }))

Tiệm cận ngang: y = 0 (khi (x to  + infty ) và (x to  – infty ))

c) Tiệm cận đứng: x = 1 (khi (x to {1^ + }) và (x to {1^ – }))

Tiệm cận đứng: x = -1 (khi (x to {( – 1)^ + }) và (x to {( – 1)^ – }))

Tiệm cận xiên: y = x (khi (x to  + infty ) và (x to  – infty ))

d) Tiệm cận đứng: x = 2 (khi (x to {2^ + }) và (x to {2^ – }))

Tiệm cận ngang: y = 0 (khi (x to  + infty ) ) (h.1.11)

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 5: Đường tiệm cận cuả hàm số

—————————————————————

Bài 1.39 trang 18

Tìm các đường tiệm của đồ thị các hàm số sau:

a) (y = sqrt {{x^2} – x + 1} )                b) (y = x + sqrt {{x^2} + 2x} )

c) (y = sqrt {{x^2} + 3} )                       d) (y = x + {2 over {sqrt x }})

Giải

a) Ta có :

(a = mathop {lim }limits_{x to  + infty } {y over x} = mathop {lim }limits_{x to  + infty } {{sqrt {{x^2} – x + 1} } over x} = mathop {lim }limits_{x to  + infty } {{xsqrt {1 – {1 over x} + {1 over {{x^2}}}} } over x} )

( = mathop {lim }limits_{x to  + infty } sqrt {1 – {1 over x} + {1 over {{x^2}}}}  = 1)

(eqalign{& b = mathop {lim }limits_{x to  + infty } (y – x) = mathop {lim }limits_{x to  + infty } left( {sqrt {{x^2} – x + 1}  – x} right)  cr &  = mathop {lim }limits_{x to  + infty } {{ – x + 1} over {sqrt {{x^2} – x + 1}  + x}}  cr &  = mathop {lim }limits_{x to  + infty } {{ – 1 + {1 over x}} over {sqrt {1 – {1 over x} + {1 over {{x^2}}}}  + 1}} =  – {1 over 2} cr} )

Đường thẳng (y = x – {1 over 2}) là tiệm cận xiên của đồ thị (khi (x to  + infty ))

(eqalign{& a = mathop {lim }limits_{x to  – infty } {y over x} = mathop {lim }limits_{x to  – infty } {{sqrt {{x^2} – x + 1} } over x} cr&= mathop {lim }limits_{x to  – infty } {{ – xsqrt {1 – {1 over x} + {1 over {{x^2}}}} } over x}  cr &  = mathop {lim }limits_{x to  – infty } left( {sqrt {1 – {1 over x} + {1 over {{x^2}}}} } right) =  – 1 cr} )

(eqalign{& b = mathop {lim }limits_{x to  – infty } (y + x) = mathop {lim }limits_{x to  – infty } left( {sqrt {{x^2} – x + 1}  + x} right) cr&= mathop {lim }limits_{x to  – infty } {{ – x + 1} over {sqrt {{x^2} – x + 1}  – x}}  cr &  = mathop {lim }limits_{x to  – infty } {{ – x + 1} over { – xsqrt {1 – {1 over x} + {1 over {{x^2}}}}  – x}} cr&= mathop {lim }limits_{x to  – infty } {{ – 1 + {1 over x}} over { – sqrt {1 – {1 over x} + {1 over {{x^2}}}}  – 1}} = {1 over 2} cr} )

Đường thẳng (y =- x + {1 over 2}) là tiệm cận xiên của đồ thị (khi (x to  – infty )) (h.1.12)

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 5: Đường tiệm cận cuả hàm số

b) Tiệm cận xiên: y = 2x + 1 (khi (x to  + infty ))

Tiệm cận ngang: y = -1 (khi (x to  – infty ))

c) Tiệm cận xiên: y = x  (khi (x to  + infty ))

Tiệm cận ngang: y = -x (khi (x to  – infty ))

d) Tiệm cận đứng: x = 0 (khi (x to {0^ + }))

Tiệm cận xiên: y = x (khi (x to  + infty ))  (h.1.14)

Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 5: Đường tiệm cận cuả hàm số

————————————————————

Bài 1.40 trang 18

a) Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong

(y = {{x – 5} over {2x + 3}})                        (H)

b) Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow {OI} ) và viết phương trình của đường cong (H) đối với hệ tọa độ IXY.

Từ đó suy ra rằng I là tâm đối xứng của đường cong (H)

Giải

a) (Ileft( { – {3 over 2};{1 over 2}} right))

b) Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow {OI} ) (left{ matrix{x = X – {3 over 2} hfill cr y = Y + {1 over 2} hfill cr}  right.)

Phương trình của đường cong (H) đối với hệ tọa độ IXY

(Y = {{13} over {4X}})

Hàm số là hàm lẻ nhận I làm tâm đối xứng

————————————————————

Bài 1.41 trang 18

a) Xác định giao điểm I của hai đường tiệm cận của đường cong

(y = {{2{x^2} – 3x – 3} over {x – 2}})                       (C)

b) Viết công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow {OI} ) và viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ tọa độ IXY.

Giải

a) (Ileft( {2;5} right))

b) Công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow {OI} )

(left{ matrix{x = X + 2 hfill cr y = Y + 5 hfill cr}  right.)

Phương trình của đường cong (C) đối với hệ tọa độ IXY là:

(Y = 2X – {1 over X})

——————————————

Bài 1.42 trang 18

Cùng các câu hỏi như trong bài tập 1.41 đối với đồ thị các hàm số sau:

a) (y = {{x + 5} over {2x + 1}})                      b) (y = 3x + 4 + {2 over {x + 1}})

Giải

a)

(eqalign{& Ileft( { – {1 over 2};{1 over 2}} right);left{ matrix{x = X – {1 over 2} hfill cr y = Y + {1 over 2} hfill cr}  right.;Y = {9 over {4X}}  cr &  cr} )

b)

(I( – 1;1);left{ matrix{x = X – 1 hfill cr y = Y + 1 hfill cr}  right.;Y = 3X + {2 over X})

The post Giải SBT Giải Tích 12 ( nâng cao). Bài 5: Đường tiệm cận cuả hàm số appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap