Giải SBT Ôn tập Chương 3 giải tích lớp 12 – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụngÔn tập Chương 3 – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng Bài 3.27 trang 185 SBT Giải tích 12 Tính các nguyên hàm sau: a) (int {(2x – 3)sqrt {x – 3} dx} ) , đặt (u = sqrt {x – 3} ) b) (int {{x over {{{(1 + {x^2})}^{{3 over 2}}}}}} dx) , đặt (u […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]Source link

Leave a Comment