Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8


Từ kết quả của C2, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của két luận sau: Anh …(1).. làm việc khỏe hơn, vì ..(2)…

– Theo phương án c).

Nếu để thực hiện cùng một công là 1Jun thì

An phải mất một khoảng thời gian là t1 =Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 =   0,078s

Dũng phải mất một khoảng thời gian là: t2 = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 = 0,0625s.

So sánh ta thấy t2< t1. Vậy Dũng làm việc khỏe hơn.

(1) Dũng.

(2)  để thực hiện cùng một công là 1J thì Dũng mất thời gian ít hơn.

Thời gian kéo của An là 50s, thời gian kéo của Dũng là 60s. nếu xét trong cùng một thời gian là 1s thì

An thực hiện được 1 công là A1 = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 =  12, 8J

Dũng thực hiện được 1 công là : A2 = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 = 16J

So sánh A2 và A1 ( A2 > A1 ). Vậy Dũng thực hiện công lớn hơn.

—————————————————-

Bài tập C4 trang 53 SGK Vật lý 8

Tính công suất của anh An và anh Dũng trong ví dụ ở đầu bài học.

Hướng dẫn giải chi tiết

 Công suất của An là:     (P_1) = (frac{A_{1}}{t_{1}}=frac{640}{50}) =  12, 8W

Công  suất của Dũng là:   (P_2) = (frac{A_{2}}{t_{2}}=frac{960}{60}) = 16W

————————————————-

Bài tập C5 trang 53 SGK Vật lý 8

Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải chi tiết

Cùng cày một sào đất, nghĩa là công thực hiện của trâu và của máy cày là như nhau

Trâu cày mất thời gian t1 = 2 giờ = 120 phút.

Máy cày mất thời gian t2 = 20 phút.

t1 = 6t2 vậy máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn 6 lần.

—————————————–

Bài tập C6 trang 53 SGK Vật lý 8

Một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200N

a) Tính công suất của ngựa.

b) Chứng minh rằng P = F.v

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Trong 1 giờ (3 600s) con ngựa kéo xe đi được đoạn đường:

s = 9 km = 9000m.

Công của lực kéo của ngựa trên đoạn đường s là:

A = F. s = 200 . 9 000 = 1 800 000 J

Công suất của ngựa :

P = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 = Gợi ý bài tập SGK Bài 15 Vật lý 8 = 500W.

Câu b:

Công suất  (P=frac{A}{t})    =>  (P=frac{F.s}{t}) = F.v.Source link

Leave a Comment