Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Địa lý 10


Vẽ biểu đồ:

Gợi ý bài tập SGK Bài 30 Địa lý 10

——————————————————

Bài tập 2 trang 117 SGK Địa lý 10

Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước. Nhận xét.

Hướng dẫn giải chi tiết

Bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước:

Nước Bình quân lương thực đầu người (kq/người)
Trung Quốc 312
Hoa Kì 1041
Ấn Độ 212
Pháp 1161
In-đô-nê-xi-a 267
Việt Nam 460
Toàn thế giới 327

Nhận xét:

  • Những nước có số dân đông là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, In-đô-nê-xi-a.
  • Những nước có sản lượng lương thực lớn là Trung Quốc, Hoa Kì và Ấn Độ.
  • Những nước có bình quân lương thực đầu người cao nhất, gấp 3,5 lần bình quân lương thực đầu người của toàn thế giới là Hoa Kì và Pháp.
  • Trung Quốc và Ấn Độ tuy có sản lượng lương thực cao nhưng vì dân số nhiều nhất thế giới, nên bình quân lương thực đầu người thấp hơn mức bình quân toàn thê giới. In-đô-nê-xi-a có sản lượng lương thực ở mức cao, nhưng do dân đông nên bình quân lương thực ở mức thấp.
  • Việt Nam, tuy là một nước đông dân, song nhờ có sản lượng lương thực ngày càng gia tăng nên bình quân lương thực đầu người vào loại kháSource link

Leave a Comment