Gợi ý bài tập SGK Bài 38 Hóa học 9


a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

b) 0,224 lít axetilen ở điều kiện tiêu chuẩn.

Câu a:

Số mol C2H4 là:

(n_{C_{2}H_{4}} = frac{0,224}{22,4} = 0,01 mol)

Phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2.

Số mol Brom tham gia phản ứng là:

nBr2 = 0,01 mol.

Thể tích Brom tham gia phản ứng là:

(V_{Br_{2}} =frac{ 0,01}{0,1 } = 0,1 lit)

Câu b:

Số mol C2H2 là:

(n_{C_{2}H_{2}} = frac{0,224 }{22,4}= 0,01 mol)

Phương trình hóa học:

CH≡ CH + 2Br2 → Br2CH – CHBr2.

Số mol Brom tham gia phản ứng là:

(n_{Br_{2}} = 0,02 mol)

Thể tích Brom tham gia phản ứng là:

(V_{br_{2}} = frac{0,02 }{0,1 }= 0,2 lit)

———————————————————–

Bài tập 3 trang 122 SGK Hóa học 9

Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu 50ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Phương trình phản ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2. (1)

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4. (2)

Từ phương trình (1) và (2) ta nhận thấy: số mol brom phản ứng với C2H2 gấp 2 lần C2H4 nên thể tích dung dịch brom cần dùng là 50ml × 2 = 100 ml

—————————————————-

Bài tập 4 trang 122 SGK Hóa học 9

Đốt cháy 28ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2ml khí oxi.

a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra.

(Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Trong cùng điều kiện tỉ lệ thể tích là tỉ lệ số mol

Phương trình phản ứng:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O          (1)

2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O      (2)

Gọi VC2H4 = x ml và VC2H2 = y ml.

Ta có thể tích hỗn hợp khí là:

Vhh = x + y = 28 ml.

Thể tích oxi là:

VO2 = 2x + 2,5y = 67,2 ml.

Giải hệ phương trình ta có: y = 22,4ml; x = 5,6 ml

Câu b:

Tổng thể tích khí CO2 sinh ra: 2y + x = 50,4 ml.

—————————————————————

Bài tập 5 trang 122 SGK Hóa học 9

Cho 0,56 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm C2H4, C2H2 tác dụng hết với dung dịch brom dư, lượng brom đã tham gia phản ứng là 5,6g

a) Hãy viết phương trình hóa học.

b) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Câu a:

Phương trình hóa học:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2.

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Số mol hỗn hợp khí là:

(\ n_{hh} = frac{0,56}{22,4 } = 0,025 mol )

Số mol Brom phản ứng là:

(\n_{br_{2}} = frac{5,6}{160} = 0,035 mol)

Gọi nC2H4 = x mol, nC2H2 = y mol

Ta có:

nhh khí = x + y = 0,025.

nBr2 = x + 2y = 0,035.

Câu b:

Giải hệ phương trình ta có x = 0,015 mol, y= 0,01 mol

Phần trăm thể tích mỗi khí:

(\ %V_{C_{2}H_{4}} = frac{0,015 times 100 % }{0,025} = 60 %)

(\%V_{C_{2}H_{2}} = 100% – 60% = 40 %)Source link

Leave a Comment