Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích các mặt ABCD, ABB’A’, ADD’A’ lần lượt bằng (20c{m^2},28c{m^2},35c{m^2}.) Tính thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’.

Câu hỏi: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có diện tích các mặt ABCD, ABB’A’, ADD’A’ lần lượt bằng (20c{m^2},28c{m^2},35c{m^2}.) Tính thể tích khối hộp ABCD.A’B’C’D’. A. 120(c{m^3}) B. 140(c{m^3}) C. 150(c{m^3})    D. 160(c{m^3}) trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới Đáp án đúng: B (begin{array}{l}{S_{ABCD}}.{S_{ABB’A’}}.{S_{ADD’A’}} = AB.AD.AB.{rm{AA’}}{rm{.AD}}{rm{.A’A’ = (AB}}{rm{.AD}}{rm{.AA}}'{)^2}\ Rightarrow […]

Goc hoc tap