Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm nhất biến. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm bậc nhất trên bậc nhất.

Hàm nhất biến. Có dạng $y = frac{{ax + b}}{{cx + d}},;;ad ne bc.$
$left( a right)$ Tập xác định $D = mathbb{R}backslash left{ { – frac{d}{c}} right}$.
$left( b right)$ Giới hạn và tiệm cận:
$left( b_1 right)$ $mathop {lim }limits_{x to {{left( { – frac{d}{c}} right)}^ pm }} y = mathop {lim }limits_{x
to {{left( { – frac{d}{c}} right)}^ pm }} frac{{ax + b}}{{cx + d}} = pm infty Rightarrow x = – frac{d}{c}$ là
phương trình của tiệm cận đứng.
$left( b_2 right)$ $mathop {lim }limits_{x to pm infty } y = mathop {lim }limits_{x leftrightarrow pm infty }
frac{{ax + b}}{{cx + d}} = frac{a}{c} Rightarrow y = frac{a}{c}$ là phương trình của tiệm cận ngang.
$left( c right)$ Cực trị: Ta có $y’ = frac{{left| {begin{array}{*{20}{c}}
a&b \
c&d
end{array}} right|}}{{{{left( {cx + d} right)}^2}}} = frac{{ad – bc}}{{{{left( {cx + d} right)}^2}}}$ có dấu không
đổi nên hàm số không có cực trị.
$left( e right)$Trục đối xứng: Giao điểm của hai tiệm cận $Ileft( { – frac{d}{c};frac{a}{c}} right)$ là tâm đối xứng

$left( f right)$ Tính đơn điệu: Tuỳ vào dấu của $y’$ mà tính đơn điệu và đồ thị của hàm nhất biến có $2$ trường hợp sau:
$y’ < 0$ 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến

$y’ > 0$ 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến

 


Ví dụ 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y = frac{{4x + 1}}{{2x -1}}$.
Tập xác định $D = mathbb{R}backslash left{{frac{1}{2}} right}.$
$ x = frac{1}{2}$ là phương trình tiệm cận đứng;
$ y = 2$ là phương trình tiệm cận ngang.
Sự biến thiên: Ta có $y’ = – frac{6}{(2x – 1)^2} < 0$

Suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định.
Bảng biến thiên

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến

Đồ thị:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến


Ví Dụ 2: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (y=frac{2x+1}{x+1})
Giải
TXĐ: D = R {-1}
(y’=frac{2(x+1)-(2x+1)}{(x+1)^2}=frac{1}{(x+1)^2})
(y’>0 forall xin (-infty ;-1);(-1;+infty ))
Khoảng đồng biến ((-infty ;-1);(-1;+infty ))
Hàm số không có cực trị.
Giới hạn và tiệm cận
(lim_{xrightarrow +infty }y=lim_{xrightarrow +infty }frac{2x+1}{x+1 }=lim_{xrightarrow +infty }frac{2+frac{1}{x}}{1+frac{1}{x}}=2)
Vậy đường tiệm cận ngang y – 2 = 0.
(lim_{xrightarrow infty }y=2)
(lim_{xrightarrow -1^- }y=+infty , lim_{xrightarrow -1^+ }y=-infty)
Vậy đường tiệm cận đứng x + 1 = 0
Bảng biến thiên
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến
Giao với Ox ((-frac{1}{2};0))
Giao với Oy (0;1)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến
Đồ thị nhận (-1;2) làm tâm đối xứng

Ví Dụ 3: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (y=frac{-x+3}{x-1})
Giải
TXĐ: D = R {1}
(y’=frac{-(x-1)-(x+3)}{(x-1)^2}=frac{-2}{(x-1)^2})
(y’<0 forall xin (-infty ;1),(1;+infty )) nên hàm số nghịch biến trên ((-infty ;1),(1;+infty ))
Hàm số không có cực trị.
Giới hạn:
(lim_{xrightarrow -infty }y=lim_{xrightarrow -infty } frac{-x+3}{x-1}=lim_{xrightarrow -infty }frac{-1+frac{3}{x}}{1-frac{1}{x}} =-1)
(lim_{xrightarrow +infty }y=lim_{xrightarrow +infty } frac{-x+3}{x-1}=lim_{xrightarrow +infty }frac{-1+frac{3}{x}}{1-frac{1}{x}} =-1)
Đường tiệm cận ngang y + 1 = 0
(lim_{xrightarrow 1^-}y=-infty; lim_{xrightarrow 1^+}y=+infty)
Đường tiệm cận đứng x – 1 = 0.
Bảng biến thiên
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến
Giao với Ox (3;0)
Giao với Oy (0;-3)
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến

The post Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm nhất biến appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap